Kohti yhteistä ilmettä -projekti sai vauhtia kyselystä 

sanapilvi.

Kesän 2023 korvalla käynnistyi kirkossamme Kohti yhteistä ilmettä -projekti. Vahvuusryhmän1 ja kokonaiskirkollisen viestintäselvityksen2 työskentelyn myötä oli yhtäkkiä selvää, että on tullut aika yhdistää eri puolilla kirkkoa tehtävää mielikuvatyötä ja tiivistää ja kehittää kokonaiskirkon brändiajattelua3. Tämän työn lopputuloksena olisi mahdollista kehittää kokonaiskirkon ilmettä ja laajentaa nykyinen kapeahko graafinen ohjeisto selkeämmäksi ”design-systemiksi”, eräänlaiseksi visuaaliseksi kirjastoksi. 

Kohti yhteistä ilmettä -projekti perustuu siihen ajatukseen, että me kaikki kirkon toimijat tarvitsemme entistä parempia työkaluja, joiden avulla tietoisesti pystyisimme kehittämään kirkon ”brändiä” viestinnässämme. On tarve saada mielikuva kirkosta vastaamaan sitä hyvää, mitä kirkko oikeasti on ja tarjoaa. Siksi tarvitsemme yhteisesti sovittuja, tunnistettavia elementtejä, jotka tukevat meidän kaikkien työtä ja viestintää. Siksi kirkastamme viestinnällistä äänensävyä ja uudistamme ilmettä niin, että viestin ytimessä on Kristus ja viestinnän ytimessä ihminen.  

Sisäinen kysely: yhteinen visuaalinen ilme tarpeellinen 

Kohti yhteistä ilmettä -projekti käynnistettiin kyselyllä, johon saimme huikeat yli tuhat vastausta. Vastaajista peräti 36 prosenttia oli luottamushenkilöitä. Viestintävastuullisia työntekijöitä vastaajista oli 28 prosenttia ja työntekijöitä ilman viestintävastuuta 24 prosenttia. Suurin osa, 46 prosenttia, vastaajista oli keskisuurista, 10 000:sta 30 000:een jäsenen seurakunnista. Hyvä määrä vastaajia saatiin myös pienistä eli alle 10 000 jäsenen seurakunnista (22 %) sekä suurista, yli 30 000 jäsenen seurakunnista (32 %). Kiitos jokaiselle vastanneelle!  

Vahva enemmistö vastaajista näkee kirkon yhteisen visuaalisen ilmeen tarpeelliseksi. Kaikkiaan 55 prosenttia vastaajista näki tarpeelliseksi, että yhtenäinen visuaalinen ilme parantaa Suomen ev.lut. kirkon tunnistettavuutta. Välttämättömäksi sen koki 25 prosenttia vastaajista.  

Kaikkiaan 54 prosenttia vastaajista näki tarpeelliseksi, että yhtenäinen visuaalinen ilme vahvistaa kirkollisen yhteisön sanomaa. Välttämättömäksi sen koki 24 prosenttia vastaajista. Yhteisestä visuaalisesta ilmeestä saatavat kustannussäästöt koki tarpeelliseksi tai välttämättömäksi yhteensä 82 prosenttia vastaajista; seitsemän prosenttia koki säästöt tarpeettomina, ja 11 prosenttia vastasi, että ei osaa sanoa.  

Tunnistettavuuden, sanoman vahvistamisen ja resurssien ekonomisen käytön lisäksi yhteisen ilmeen nähtiin tuovan kirkolliseen viestintään selkeyttä ja vaikuttavuutta sekä tasalaatuisuutta eri seurakuntien ja alueiden kesken. Lisäksi vastauksissa tuotiin esille, että samalla kun yhtenäinen ilme toisi yhdenmukaisuutta, siinä voisi olla tilaa paikalliselle versioinnille ja erilaisille kokeiluille, jotka kuitenkin linkittyisivät yhteneväiseen kokonaisuuteen. Yhtenäisempi brändi voisi myös tukea yhteenkuuluvaisuuden tunnetta sekä sisäisesti että ulkoisesti.  

Yhtenäistä linjaa, mutta liikkumavaraa kaivataan 

Kyselyn vapaissa vastauksissa tuli esille myös se, että tiettyjen erityispiirteiden tulisi saada näkyä yhteisessäkin ilmeessä. Ilmeen tulisi olla muunneltavissa eri yhteyksissä niin, että seurakuntien yksilöllisyys ja paikalliset erityispiirteet eivät häviäisi. Myös tietyille ryhmille tai hankkeille voi olla tärkeää erottua joukosta, vastauksissa muistutettiin. Osa vastaajista oli huolissaan siitä, että yhteinen ilme jäisi liian kliiniseksi tai geneeriseksi.  

Monet muistuttivat myös, että pelkkä yhteinen visuaalinen ilme ei riitä, vaan kirkon yhteisen viestin sisältö on tärkeämpää. Haasteena toisaalta nähtiin myös se, että joillekin yhtenäiseen ilmeeseen liittyminen voisi tarkoittaa, että kirkon eri toimijat ovat ”samalla sivulla” teologisesti, mikä todettiin myös haastavaksi. 

Itseymmärrystä, käyttäjäpersoonia ja visuaalisia vaihtoehtoja 

Kyselyssä etsittiin myös ymmärrystä kirkon luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kirkon tavoitemielikuvasta. Kysyttiin, millainen kirkko on silloin ollut, kun olet ollut kirkosta ylpeä. Vastaukset loivat kuvan avoimesta, turvallisesta, kutsuvasta, rohkeasta ja lämpimästä yhteisöstä. Ja adjektiivit jatkuivat: auttava, suvaitsevainen, rakastava, luotettava, hyväksyvä, helposti lähestyttävä, iloinen, armollinen, hengellinen… 

Brändi- ja ilmetyön tulee ensisijaisesti pohjata kirkon missiolle edistää Jumalan valtakuntaa ja julistaa Jeesusta Kristusta maailman pelastajana sekä Ovet auki -strategiaan, joka määrittelee kirkon tehtäväksi kutsua ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Sen lisäksi kirkossa on suuri määrä nk. kohderyhmätietoa, erilaista tutkimustietoa siitä, mitä kirkosta ajatellaan ja mitä kirkolta toivotaan. Ilmeen ja äänensävyn tulee olla sellainen, että se avautuu ja kutsuu mukaan ihmisiä myös ns. kirkon sisäpiirin ulkopuolelta. 

Tätä kaikkea on alettu syksyn kuluessa pohtia ja työstää. Avoimiin aloitustyöpajoihin osallistui reilu sata viestintäorientoitunutta työntekijää, minkä jälkeen pienemmissä työpajoissa ja kyselyissä on muun muassa jatkettu itseymmärryksen kiteytystä ja luotu käyttäjäpersoonia. Kirkon graafikoiden ryhmä on koonnut vertailuaineistoa ja testaillut erilaisia vaihtoehtoja. 

Projektia vetää Kirkon viestintä, ja sitä vie eteenpäin projektiryhmä, jossa on mukana seurakuntia, seurakuntayhtymiä, yksi työala (sairaalasielunhoito) sekä kirkollinen itsenäinen organisaatio (Kirkon mediasäätiö). Kirkon viestijöiden Teams-tiimissä on Visuaalinen viestintä -kanava, jossa keskustelua käydään koko matkan. 

Työ jatkuu läpi talven. Skarpatun graafisen ohjeiston, kirkon ”design systemin” alun, on tavoitteena olla valmiina kevätkaudella 2024, ja sen vahvistaa osana skarpattua viestintäohjelmaa kirkkohallituksen täysistunto. 

Tervetuloa matkaan kohti yhteistä ilmettä! Tietoa projektin etenemisestä kootaan evl.fi/plussaan. Kysymyksiä, toiveita ja ajatuksia voi lähettää allekirjoittaneelle tai: kirkonviestinta@evl.fi

Eeva-Kaisa Heikura.

Eeva-Kaisa (Eevu) Heikura
Viestintäjohtaja
Kirkon viestintä

1 Vahvuusryhmä on vuodesta 2013 kirkon kentällä työskennellyt verkosto, jossa tehdään työtä kirkon yhteisen tavoitemielikuvan kirkastamiseksi. Lue lisää

2 Kokonaiskirkollinen viestintäselvitys: Työpanosta suunnattava yhteiseen viestintään ja vuorovaikutukseen – Evl.fi 

3 Brändi-sanan käyttö kirkossa nyppii ymmärrettävästi monia. Brändistä, maineesta ja mielikuvista lisää edellisessä aihetta käsittelevässä Kirkonkello-tekstissä: Sinäkin olet brändinrakentaja – tervetuloa mukaan!