Hyvää Euroopan kansalaisten teemavuotta!

Kuva: Rüdiger Noll

Kuva: Rüdiger Noll

Vietämme parhaillaan Euroopan kansalaisten teemavuotta. EU-kansalaisuus tuo lisäoikeuksia, kuten oikeuden liikkua, asua, työskennellä ja opiskella vapaasti EU:n alueella sekä osallistua ja äänestää EU-vaaleissa.

Teemavuoden tavoitteena on lisätä tietoa näistä oikeuksista sekä innostaa ja innoittaa EU-kansalaisia keskustelemaan EU:sta ja vaikuttamaan EU-asioissa.

Euroopan unioni mielletään usein etäiseksi, eliittiseksi ja byrokraattiseksi unioniksi, joka elää omaa elämäänsä irrallaan arkitodellisuudesta. Yksi teemavuoden tärkeimmistä tavoitteista onkin palauttaa kansalaisten luottamus EU:hun tilanteessa, jossa EU-sääntely on lisääntynyt samalla kun unioni koetaan yhä etäisemmäksi ja vieraammaksi.

Talouskriisi – joka on samalla poliittinen ja sosiaalinen kriisi – sekä ilmastonmuutos, köyhyys, maahanmuutto ja väestökehitys tuovat lisää haasteita.

EU on pohjimmiltaan arvoyhteisö

eu400EU ei ole vain talouskasvun ja kilpailukyvyn vahvistamiseen pyrkivä unioni, vaan yhteisiin eurooppalaisiin arvoihin – kuten oikeudenmukaisuuteen, tasa-arvoon, yhteisvastuullisuuteen, demokratiaan, ihmisoikeuksiin, ihmisarvoon ja kestävään kehitykseen perustuva yhteisö. Yhteisen arvopohjan tulisikin toimia johtotähtenä kaikilla EU-politiikan lohkoilla.

Arvopohjan vahvistamisen lisäksi tulee edistää EU-kansalaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa. Tässä tarvitaan avointa keskustelua, aktiivista osallistumista, aitoa vuoropuhelua ja lähidemokratian vahvistamista. EU-komission avoimet konsultaatiot ja kuulemistilaisuudet sekä EU-kansalaisaloitteet ovat tältä osin askeleita oikeaan suuntaan.

Kirkoilla on annettavaa teemavuoteen liittyen

Teemavuosi on tärkeä myös kirkon näkökulmasta. EU-asioiden seuranta ja niihin vaikuttaminen on tärkeä osa kirkon yhteiskunnallisesta vastuusta. Kirkon keskeisimpänä tavoitteena on sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävä unioni, joka toimii yhteisen arvoperustan mukaisesti. Kirkko haluaa myös vahvistaa EU:n luonnetta avoimena, keskustelevana ja demokraattisena yhteisönä.

Kirkon EU-työhön voi tutustua niin evl.fi:ssä kuin Sakastissa.

Lissabonin sopimuksessa EU sitoutuu avoimen läpinäkyvään ja säännölliseen vuoropuheluun kirkkojen ja muiden uskontokuntien kanssa. Tämä mahdollistaa kirkkojen näkökulmien esille tuomisen myös teemavuoteen liittyvissä kysymyksissä.

Mahdollisuuksia vuoropuheluun on esimerkiksi eurooppalaisten uskontojohtajien tapaamisessa EU-komission puheenjohtaja José Manuel Barroson kanssa toukokuun lopussa sekä 20.6. järjestettävässä Euroopan komission, Euroopan kirkkojen konferenssin ja katolisen COMECE:n yhteisessä dialogiseminaarissa.

EU-vaaleissa nähdään toteutuivatko teemavuoden tavoitteet

Vahvistamalla EU:n arvoulottuvuutta ja edistämällä aktiivista EU-kansalaisuutta voidaan unionia tuoda lähemmäksi kansalaisia ja lisätä yhteenkuuluvuutta. Vuoden päästä pidettävät EU-vaalit osoittavat, onnistuttiinko teemavuoden tavoitteissa.

kumlinLena Kumlin
EU-lakimies, Kirkkohallitus

Kirjoittaja toimii EU-lakimiehenä Kirkkohallituksessa ja vastaa EU-asioiden seurannasta, koordinoinnista ja edunvalvonnasta.