Voimaannuttava rukous

Järvimaisema auringon laskiessa.
Kuva: Terhi Lahdensalo

Rukouksen määrittely tai pukeminen sanoiksi on mielestäni aina jollakin tavalla vaillinaista. Rukous on jotain niin suurta ja mystistä, kokemuksellista, silti niin yksinkertaista ja tavallista. Tapoja ja rukousmuotoja on monenlaisia. Tässä kirjoituksessani avaan ja sanoitan hieman rukousta sosionomi Yamk-tutkinnon opinnäytetyöni pohjalta, jossa tutkin rukouksen merkitystä kirkon perheneuvojille ja erityisesti rukouksen merkitystä voimaannuttamisen näkökulmasta. Opinnäytetyön taustalla oli kiinnostukseni kirkon sielunhoito- ja terapiatyön ammattilaisen omasta hengellisestä hyvinvoinnista ja työhyvinvoinnista, jota ei ole aiemmin tutkittu. Jumalakeskeinen, kontemplatiivinen rukousmuoto on keskeinen opinnäytetyössäni.

Rukous voimavarana ja työvälineenä

Opinnäytetyöni kyselyyn osallistuneiden perheneuvojien vastauksista ilmeni, että rukous on voimavara, jolla on monipuolinen merkitys omaan hyvinvointiin, hengellisten tarpeiden toteutumiseen ja työssä jaksamiseen. Rukous on vahvassa yhteydessä omaan persoonaan ja ammatti-identiteettiin ja toimii siten ikään kuin työvälineenä, jonka avulla voi sekä vahvistaa omaa ammatillisuutta että hoitaa itseä. Rukous auttaa tulemaan tietoisemmaksi omista tunteista, sisäisistä olotiloista ja ajatuksista. Sitä voi myös käyttää apuna oman sietokyvyn lisäämisessä, tunteiden säätelyssä sekä raskaista tilanteista palautumiseen ja stressin vähentämiseen. Rukouksen avulla voi siis kehittää omia tunnetaitoja ja työssä jaksamisen taitoja, kuten resilienssiä.                                                                                                                         

Iloinen, hyppäävä nainen rannalla, kädessään värikäs sateenvarjo.

Rukousyhteydessä voi maadoittaa itsensä ja saada paremman kontaktin itseensä. Tällainen yhteyden tapa näyttäisi vahvistavan ja ylläpitävän itsetietoisuutta ja sisäistä reflektiopintaa. Rukousta voi käyttää oman tunneälyn ja myönteisen minäkäsityksen vahvistamisessa. Rukouksen voimaannuttava vaikutus liittyykin oleellisesti esimerkiksi näihin edellä mainittuihin tekijöihin, sillä ne ovat yhteydessä sisäiseen voimantunteeseen, joka taas on keskeinen tekijä voimaantumisessa ja voimaantumisen kokemuksessa. 

  

Kuva: Jaana Rosti-Mutala                                                         

Rukousyhteydessä Jumala työparina ja terapeuttina

Rukousyhteydessä voi kokonaisvaltaisesti olla totta omana itsenä ja saada ohjausta sekä tukea työhön ja omaan ammatilliseen kasvuun. Tämä nousi yhdeksi kokonaisuudeksi ja tulokseksi osallistujien vastauksista. Rukous on jumalayhteyden kanava ja rukousyhteydessä Jumala toimii ikään kuin työparina.

Yhteys Jumalaan rukouksessa antaa mahdollisuuden turvautua Jumalan apuun, huolenpitoon, ohjaukseen ja viisauteen sekä kannatteluun. Jumalan huolenpitoon saattoi jättää päivän päätteeksi kohdatut ihmiset tarinoineen sekä päivän ja tapaamisten alussa ja aikana pyytää Jumalaa mukaan kohtaamisiin. Kokemus tällaisesta taustatuesta ja suuremman viisaudessa ja rakkaudessa lepäämisestä antaa voimaa, rohkeutta ja armollisuutta olla itse keskeneräisenä ihmisenä toisten ihmisten kärsimyksen ja elämän moninaisten kysymysten äärellä. Ei tarvitse olla omassa varassa, yksin.

Thomas Keatingin mukaan rukous on kuin työskentelemistä psykoterapeutin kanssa ja hengellinen matka vertautuu siten psykoterapiaan, jossa Jumala toimii terapeuttina.

Rukouksessa koettu yhtenäisyys Jumalan kanssa siis lisää myötätuntoa ja arvostusta itseä ja toisia kohtaan sekä antaa voimavaroja olla toisen ihmisen kärsimyksen äärellä. Perheneuvojan oma asenne ja kokemus rukouksesta ja Jumalasta vaikuttaa siten asiakaskohtaamiseen ja tilaan, jossa terapeuttinen ja sielunhoidollinen läsnäolo tapahtuu.

Opinnäytetyön tulokset, vaikka otos olikin pieni, ovat minusta ilahduttavia ja merkittäviäkin juuri kirkon työntekijän työhyvinvoinnin kannalta, sillä kirkon työssä kuitenkin erityistä on hengellinen ulottuvuus ja todellisuus. Monelle rukous on keskeisin hengellisen hyvinvoinnin hoito- ja toteutumismuoto, jollekin taas se voi olla jotain ihan muuta. Oleellista onkin löytää ja toteuttaa itselleen sopivaa tapaa huolehtia omasta hengellisestä hyvinvoinnistaan, sillä oma hengellinen hyvinvointi tukee myös työssä jaksamista.

Kiteytän tämän kirjoitukseni opinnäytetyöni johtopäätökseen: Rukous on ja voi olla voimavara, joka voimaannuttaa.

Terhi Lahdensalo
perheneuvoja
Vantaan seurakuntien perheasiain neuvottelukeskus

Opinnäytetyö: Rukous kirkon perheneuvojan voimaannuttajana