Tekoäly luovuuden tukena ja tehostajana

Mustalla pohjalla teksti: AI -mahdollisuus ja uhka?

Viime kuukausien aikana olen käyttänyt erilaisia tekoälysovelluksia oman työn kehittämiseen, erityisesti ChatGPT-kielimallia. Aluksi testaaminen oli enemmän kokeilua ja leikittelyä kielimallin mahdollisuuksilla, ja tulokset olivat toisinaan sattumanvaraisia tai jopa huvittavia. Tästä syystä tuntui, että kielimallista saatava hyöty oli kovin rajallista. 

Kuitenkin tilanne muuttui merkittävästi, kun ymmärsin, että voin käyttää kielimallia tai tekoälyä myös valmiiden aineistojen analysointiin. Esimerkiksi vein kielimallin testattavaksi palautelomakkeen kautta saatuja avovastauksia. Pyysin kielimallia ryhmittelemään avovastaukset niiden sisällön perusteella ilman, että kerroin mallille ryhmittelyä. Tulokset olivat hämmentävän hyviä ja ryhmittelyt osuvia, ja ne tarjosivat hyvän pohjan työstämisen jatkamiselle. 

Kokeilin myös keskustelun litteroinnin tiivistämistä tekoälyn kautta. Hämmentävintä tiivistyksessä oli se, että siihen tuli virhe kohtaan, jonka kirjoitin oman muistini pohjalta. Lisäksi olen käyttänyt tekoälyä niin, että olen sanellut tekstin ensin Wordiin ja sen jälkeen vienyt sen stilisoitavaksi tai muokattavaksi tekoälyyn. Näin tekstiin on tullut sujuvuutta ja jossain tapauksessa myös selkeyttä. Esimerkiksi tämän tekstin selkeyttämiseen olen käyttänyt tekoälyn apua. 

Uusien ideoiden kehittely vauhdittuu 

Analysoinnin lisäksi olen käyttänyt kielimalleja uusien ideoiden saamiseen. Välillä on ollut jopa hämmentävää, kuinka oivaltavia kielimallin tarjoamat mallit tai ehdotukset ovat olleet. Tässä yksi esimerkki, jossa kysyin koulutukseen liittyen ehdotuksia kirkon vastuullisuuteen, kestävään kehitykseen ja yhteiskuntasuhteisiin. Teemoihin liittyvien osuvien kysymyksien lisäksi tekoäly listasi muutaman haasteen 

 • Miten kirkko voi vastata nyky-yhteiskunnan nopeisiin muutoksiin ja säilyttää samalla perinteiset arvonsa ja identiteettinsä? 
 • Miten kirkko voi tehokkaasti käsitellä mahdollisia ristiriitoja ja erimielisyyksiä organisaation sisällä sekä suhteessa yhteiskuntaan laajemmin? 
 • Miten kirkko voi pysyä mukana digitalisaation ja teknologian kehityksessä ilman, että se menettää inhimillisen kosketuksen ja läsnäolon merkityksen? 

On ollut myös erittäin mielenkiintoista pyytää samasta aineistosta erilaisia versioita, joita ovat olleet muun muassa

 • ryhmitelty listaus 
 • kehitysehdotukset  
 • jatkokysymykset samasta aiheesta.  

Tekoäly tuottaa näitä vaihtoehtoja väsymättömästi, ja niistä voi pyytää myös tyylillisesti erilaisia versioita.  Haasteeksi saattaa muodostua se, että osaa lopettaa kysymisen ja siirtyä pohtimiseen. 

Kokeilujen aikana on huvittavien esimerkkien lisäksi törmännyt myös kielimallien huolestuttaviin mahdollisuuksiin. Uskottavien sisältöjen luominen erilaisiin huijaustarkoituksiin on helppoa ja kielistä riippumatonta. Erityisen haastavaksi tämä tulee, kun kuvien tai videoiden aitouteen on hyvin vaikea luottaa. Tällöin yhteisöjen ja organisaatioiden luotettavuus korostuu tiedon lähteenä ja luotettavuudesta kiinnipitämisen merkitys kasvaa. 

Avoimuus ja yhteisen keskustelun tärkeys korostuu. Näin tähän vastaa ChatGPT (editoimaton versio) 

”Tekoälyn mahdollisuuksista ja vaaroista on tärkeää keskustella myös kirkossa, koska ne voivat vaikuttaa merkittävästi yhteiskuntaan, eettisiin arvoihin ja uskonnolliseen elämään. Tässä muutamia syitä, miksi kirkon on tärkeää ottaa kantaa tekoälyyn: 

 1. Eettiset kysymykset: Tekoäly tuo mukanaan monia eettisiä kysymyksiä, kuten oikeudenmukaisuus, vastuullisuus ja ihmisoikeudet. Kirkko voi toimia foorumina keskusteluille ja tarjota eettisiä ohjeita sekä periaatteita, joiden avulla voidaan punnita tekoälyn käyttöä ja sen vaikutuksia yksilöihin ja yhteisöihin. 
 1. Ihmisen arvo: Kirkon keskeinen opetus on ihmisen ainutlaatuinen arvo ja Jumalan kuvaksi luotu olemus. Tekoälyn käytön laajentuessa on tärkeää pohtia, miten se vaikuttaa ihmisen arvoon, itsemääräämisoikeuteen ja ihmisyyteen. Kirkko voi tarjota keskusteluyhteyden näiden kysymysten pohtimiseen. 
 1. Yhteisöllisyys ja sosiaalinen vaikutus: Tekoälyllä on potentiaalia muuttaa sosiaalisia suhteita ja yhteisöjen rakenteita. Kirkolla on merkittävä rooli yhteisöjen ylläpitämisessä ja ihmisten välisen yhteyden edistämisessä. Kirkon on siksi tärkeää olla mukana keskustelemassa tekoälyn vaikutuksista yhteisöihin ja niiden sosiaalisiin rakenteisiin. 
 1. Tekoälyn hyödyntäminen kirkon työssä: Kirkko voi hyödyntää tekoälyä monin tavoin omassa työssään, esimerkiksi auttamalla ylläpitämään ja kehittämään verkostoja, seurakuntien hallinnointia ja viestintää. Tekoälyn soveltaminen kirkon toiminnassa voi parantaa sen vaikuttavuutta ja tehokkuutta, mutta on tärkeää varmistaa, että tekoälyn käyttö tapahtuu eettisten arvojen ja uskonnollisen identiteetin mukaisesti. 
 1. Uuden teknologian opastaminen: Kirkolla on mahdollisuus osallistua aktiivisesti tekoälyn kehittämiseen ja sen soveltamiseen niin, että se edistää yleistä hyvää ja kestävää kehitystä. Kirkon rooli voi olla myös teknologia-alan yritysten ja päättäjien opastaminen eettisissä ja arvopohjaisissa kysymyksissä. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että tekoälyn mahdollisuuksista ja vaaroista on tärkeää keskustella myös kirkossa, sillä se voi vaikuttaa merkittävästi yhteiskuntaan, eettisiin arvoihin ja uskonnolliseen elämään. Kirkolla on keskeinen rooli eettisten kysymysten käsittelyssä, ihmisen arvon säilyttämisessä, yhteisöjen ylläpitämisessä ja sosiaalisen vaikutuksen arvioinnissa. Lisäksi kirkko voi hyödyntää tekoälyä omassa työssään ja osallistua teknologian kehittämiseen ja opastamiseen eettisten ja arvopohjaisten kysymysten näkökulmasta.” 

Sami Kallioinen.

Sami Kallioinen  
Hankejohtaja, kokonaiskirkollinen viestintäselvitys