Tarvitsemme malleja! Uusia mallilomakkeita koulutussuunnittelun tueksi

koulutus-kirkonkello

”Olisiko koulutussuunnitelman laatimista varten mahdollista saada mallia?”
”Onko KiT valmistelemassa koulutussuunnitelmamallia, voisiko joku tehdä sellaisen?

Muun muassa näitä kysymyksiä esitettiin kevään Työmarkkinalaitoksen sopimusinfoissa, kun esillä oli uusi Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus ja sen vaatimus koulutussuunnitelman laatimisesta.

Näihin toiveisiin on nyt vastattu koulutussuunnitelman mallilomakkeella, joka helpottaa työnantajan velvoitteita. On myös mietitty suunnitelman toimeenpanovaihetta ja laadittu sitä tukemaan toinen malli, lomake koulutussuunnitelman täytäntöönpanoa varten. Molemmat mallit löytyvät Sakastin Palvelussuhde-sivuilta. Jos seurakunnat ovat valmiita jakamaan omia kokemuksiaan, voidaan malleja tulevaisuudessa vielä konkretisoida esimerkein.

Koulutussuunnitelman mallilomaketta voi tuunata

Koulutussuunnitelmamalli on pelkistetty. Se sisältää asiat, jotka sopimuksen mukaan työnantajan laatiman koulutussuunnitelman tulee sisältää. Se miten ja millä tarkkuudella sopimuksen edellyttämät tiedot suunnitelmaan sisällytetään, on paikallisesti harkittavissa. Myös osaamisen kehittämisen keinoissa on valinnanvaraa.

Keinoja on monia myös, kun suunnitelmaa aiotaan hyödyntää Työttömyysvakuutusrahaston koulutuskorvaushakemuksessa. Ainakin seuraaviin kysymyksiin olisi silloin kuitenkin voitava vastata myönteisesti: Liittyykö koulutus työntekijän nykyisiin tai tuleviin työtehtäviin työnantajan palveluksessa? Onko koulutus ohjattua ja kontrolloitua? Onko koulutukseen käytettävä aika todennettavissa? Maksetaanko koulutusajalta palkkaa?

Koulutuskorvausta koskeviin tulkintoihin voi tarvittaessa saada apua Työttömyysvakuutusrahastosta.

Huomiota myös prosessiin

Suunnitelman sisällön ohella on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, miten suunnitelma syntyy ja miten sitä toimeenpannaan. Suositeltavaa on, että koulutussuunnitelma kytketään osaksi toiminnan ja talouden vuotuista suunnittelu- ja toimeenpanoprosessia. Siten voidaan varmistaa, että suunnitelman lähtökohtana ovat seurakunnan työn sisältö ja tarpeet, ja että toimintaympäristön muutokset huomioidaan osaamisen kehittämisessä.

Työntekijöiden ammatillisen osaamisen kehittämisen tarpeet välittyvät suunnitteluprosessiin yhteistoimintamenettelyssä. Se voi olla välitöntä – eli esimies suoraan työntekijän tai työyksikön työntekijöiden kanssa – tai edustuksellista yhteistyötoimikunnassa, johon osallistuvat työnantaja sekä henkilöstön edustajat. Kumpi menettelyistä valitaan, riippuu siitä, mistä prosessin vaiheesta on kysymys.

Esimiehille kättä pidempää

Esimiehillä on keskeinen asema sekä koulutussuunnitelmaa laadittaessa että hyväksyttyä suunnitelmaa toimeenpantaessa. He selvittävät yhteistyössä työntekijöiden kanssa heidän näkemyksensä osaamisen kehittämisestä. Esimiehet  myös viime kädessä huolehtivat siitä, että suunnitelmaan kirjatut koulutukset konkretisoituvat ja siihen osallistuvat henkilöt saavat työntekijöiden tarkkuudella nimet.

Koulutussuunnitelman toimeenpanomalli on tarkoitettu esimiesten työtä tukemaan. Sitä voidaan käyttää mm. silloin, kun tehdään koulutussuunnitelmaa konkretisoivia päätöksiä. Lomaketta ja sen sarakkeita voidaan muokata vapaasti työpaikan tarpeiden mukaan.

Esimies voi saada työlleen seurakunnan tai yhtymän koosta riippuen tukea henkilöstöhallinnosta. Lisäksi tukea esimiehelle ja koko seurakunnalle/yhtymälle tarjoaa vuosittain julkaistava kirkon henkilöstökoulutuskalenteri. Tuorein koulutuskalenteri sisältää mm. Kirkon koulutuskeskuksen ja Kirkkohallituksen muiden yksiköiden, hiippakuntien ja muiden kirkon henkilöstökoulutusta tarjoavien tahojen henkilöstökoulutustarjonnan vuodelle 2015.

Koulutuskalenterin lisäksi Sakastin Koulutus-sivulla julkaistaan Tilauskoulutustarjotin, jossa henkilöstökoulutuksen järjestäjät ilmoittavat työpaikkakohtaisen henkilöstökoulutuksen tarjonnastaan. Tätä tarjontaa kannattaa rohkeasti hyödyntää, kun vastataan työpaikan osaamisen kehittämisen tarpeisiin.

Taustalla lainsäädäntömuutoksia

Tuoreet lomakkeet liittyvät osaamisen kehittämisen kokonaisuuteen, joka perustuu 1.1.2014 voimaan tulleeseen koko työmarkkinakenttää koskevaan lainsäädäntöön. Kirkon sektorilla asiakokonaisuuteen liittyy Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus, joka tuli voimaan 1.4.2014 lukien.

Tuon sopimuksen mukaan seurakunnan tai seurakuntayhtymän eli työnantajan on laadittava työntekijöiden ammatillisen osaamisen kehittämiseksi koulutussuunnitelma, jos sen henkilöstön lukumäärä on säännöllisesti vähintään 20. Suunnitelma voidaan laatia myös pienemmissä seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä. Suunnitelman laatineella seurakunnalla tai seurakuntayhtymällä on mahdollisuus hakea koulutuskorvausta Työttömyysvakuutusrahastosta.

Lomakemallit Sakastissa

oili-marttilaOili Marttila
Neuvottelupäällikkö, Kirkon työmarkkinalaitos