Nollatoleranssi epäasialliselle kohtelulle ja kiusaamiselle kirkon alan työpaikoilla

Viime vuoden lopulla julkistettiin Kevan Julkisen alan työhyvinvointi vuonna 2018 -tutkimus. Sen tulokset sisältävät paljon hyvää kirkon työpaikkojen ja henkilöstön työhyvinvoinnin näkökulmasta. Huolestuttavimmat tulokset liittyvät epäasiallisen kohtelun ja kiusaamisen kokemukseen. Tutkimus kertoo, että lähes joka kolmas kirkon alan työntekijöistä on kokenut epäasiallista kohtelua tai kiusaamista esimiehen tai työtoverin taholta vähintään kerran viimeisen vuoden aikana ja että epäasiallisen kohtelun tai kiusaamisen kokemus on kirkon alalla yleistynyt. Nyt näin kokevia on jopa enemmän kuin vuonna 2014, jolloin Kevan tutkimus toteutettiin ensimmäisen kerran niin, että kirkon ala oli siinä mukana. Nämä luvut herättivät meissä tutkimushankkeessa mukana olleissa kiinnostuksen penkoa tutkimusaineistoa tältä osin raportoitua tarkemmin. Tässä kerromme, mitä saimme selville.

Kokemukset voivat vaihdella

Epäasiallisen kohtelun ja kiusaamisen kokemusta selvitettiin työhyvinvointitutkimuksessa kysymyksellä: ”Oletko viimeisen 12 kuukauden aikana kokenut esimiehen tai työtoverien taholta tullutta epäasialista kohtelua tai kiusaamista?” Tarkkaa määritelmää tästä kokemuksesta kysymys ei sisältänyt. Määritelmän puuttumisesta seuraa, että vastaajien kokemukset voivat vaihdella. Tutkimuksen suuren vastaajajoukon ja käytettävissä olevan aikasarjan perusteella selvää kuitenkin on, että tulokset antavat uskottavan kuvan tilanteesta ja sen kehittymisestä.

Altistavia tekijöitä

Mitkään tutkimuksessa käytetyt työntekijöiden ominaisuutta kuvaavat tekijät eivät näytä selittävän epäasiallista kohtelua ja kiusaamista. Se ei liity ikään, palvelussuhteen laatuun eikä sukupuoleen, koska sitä kokevat tutkimustulosten mukaan niin nuoret kuin vanhat työntekijät, niin määräaikaiset kuin vakituiset ja niin miehet kuin naiset. Epäasiallinen kohtelu tai kiusaaminen ei myöskään näytä liittyvän työkuormitukseen, koska kokemus ei vaihtele sen mukaan, mikä työntekijän kokemus on työn henkisestä tai fyysisestä raskaudesta tai kiireestä.

Ainoaksi altistavaksi tekijäksi tutkimuksessa nousee ammattiala seurakuntatyöntekijöiden osalta. Tähän ryhmään kuuluvista 34 prosenttia on kokenut epäasiallista kohtelua tai kiusaamista viimeisen 12 kuukauden aikana. Vastaava kokemus on tunnistettavissa esimerkiksi kunnan kasvatus- ja hoitotyöntekijöiden ryhmässä, joiden työn luonne on seurakuntatyön tapaan hyvin ihmisläheistä. He kokevat tutkimuksen mukaan kunta alalla hieman muita enemmän epäasiallista kohtelua.

Suurin muutos aiempiin tutkimuksiin nähden on tapahtunut kirkon hallinto- ja toimistotyöntekijöiden epäasiallisen kohtelun tai kiusaamisen kokemuksessa. Heistä peräti 39 prosenttia on kokenut sitä viimeisen 12 kuukauden aikana (25 prosenttia vuonna 2014, 23 prosenttia vuonna 2016). Tämän ammattiryhmän kokemukset ovat myös useiden muiden muuttujien osalta muita ammattiryhmiä kriittisempiä. Heidän kriittisiä kokemuksia selittänee pitkälti muutokset ja uudistukset, joita hallinto- ja toimistotyön tehtävissä on toteutettu viime vuosina. Usein merkittävät muutokset altistavat työyhteisön sisäisille ristiriidoille. Ongelmaa syventää muutostilanteen luoma epäselvyys vastuukysymyksissä, mikä voi hidastaa ristiriitojen ratkomista.

Tutkimustulosten ulkopuolisia syitä

Epäasiallisen kohtelun yleistymiselle voidaan etsiä syitä myös tutkimustulosten ulkopuolelta. Yksi tavanomaisimmista selityksistä on ajankohtainen keskustelu. Sitä käytiin epäasiallisen kohtelun kysymyksistä tutkimuksen tekoaikaan #metoo-kampanjaan liittyen. Tämä keskustelu on voinut hyvinkin lisätä ongelman tiedostamista myös kirkon työntekijöiden keskuudessa ja he ovat aikaisempaa helpommin tunnistaneet epäasiallista kohtelua myös omassa työyhteisössään. Joskus on jopa todettu, että kirkon alalla työskentelevillä on ammattinsa kautta lähtökohtaisesti parempi asiantuntemus ilmiön tunnistamiseen.

Työyhteisöt ja johtaminen fokukseen

Epäasiallisen kohtelun ja kiusaamisen ehkäisemisessä keskeisessä roolissa ovat työyhteisöt ja esimiehet. Julkisen alan työhyvinvointi -tutkimustulosten perusteella ilmapiiriltään hyvissä ja turvallisissa sekä oikeudenmukaisesti johdetuissa työyhteisöissä ei juuri koeta epäasiallista kohtelua tai kiusaamista. Tällaisissa työyhteisöissä noin joka viides työntekijä on sitä kokenut yhden tai useamman kerran viimeisen vuoden aikana. Sen sijaan joka toinen työntekijä, joka kokee työyhteisönsä ilmapiirin huonoksi, on kokenut epäsiallista kohtelua tai kiusaamista useita kertoja viimeisen vuoden aikana. Lähes yhtä suuri osuus on kokenut kiusaamista työyhteisöissä, joissa esimies toimii epäoikeudenmukaisesti.

Epäasiallisella kohtelulla ja kiusaamisella vakavat seuraukset

Muissa tutkimuksissa kiusaamisen on todettu aiheuttavan mielenterveysongelmia ja sairauspoissaoloja sekä lisäävän psyykenlääkkeiden käyttöä. Henkisen työkyvyn heikentyminen näkyy myös tuoreissa tuloksissa julkisen alan työhyvinvoinnista. Kiusaamista useita kertoja kokeneet työntekijät pitävät työtään yhä tärkeänä ja merkityksellisenä, mutta samanaikaisesti heistä joka viides kokee henkisen työkykynsä heikoksi, eikä moni (lähes 50 prosenttia) voi suositella työpaikkaansa. Työhyvinvoinnin kokemus poikkeaa muista työntekijöistä, joista merkitsevästi harvempi kokee sen heikentyneen: vain 6 prosenttia arvioi henkisen työkykynsä heikoksi ja joka viides katsoo, ettei voi suositella työpaikkaansa.

Hyvän käytökseen on sitouduttava kaikilla työpaikoilla

Epäasiallinen käytös ja kiusaaminen on saatava kitkettyä kirkon työpaikoilta. Kahden vuoden päästä tehtävän seuraavan julkisen alan työhyvinvointitutkimuksen tuloksia ei voida jäädä odottamaan mitään tekemättä. Toimenpiteisiin seurakuntatyöpaikkoja velvoittaa myös lainsäädäntö. On aloitettava heti, jotta tuloksia saadaan aikaan.

Onneksi ei tarvitse aloittaa aivan tyhjästä. Työpaikkojen käytössä on kirkon pääsopijaosapuolten viime vuonna antama suositus epäasiallista kohtelua ja häirintää ehkäisevistä toimenpiteistä. Siinä osapuolet suosittavat yhteisymmärryksessä seurakunnille, että ne ehkäisevät epäasiallista kohtelua ja häirintää valmistelemalla ja hyväksymällä hyvää käytöstä koskevan sitoumuksen ja toimintaohjeet työpaikan ristiriitatilanteita varten. Suositus kannattaa viimeistään nyt ottaa seurakunnissa käsiteltäväksi. On asetettava nollatoleranssi epäasiallisen kohtelun tavoitteeksi. On puututtava viipymättä ristiriitoihin ja epäasialliseen kohteluun ml. seksuaalinen häirintä yhteisesti laaditun ja seurakunnan hyväksymän toimintaohjeen mukaisesti. On perehdyttävä ja perehdytettävä kaikki häirinnän ehkäisemiseen, havaitsemiseen, selvittämiseen ja poistamiseen. Ja lopuksi on seurattava työyhteisön tilan kehittymistä ja tavoitteen mukaista toimintaa esimiestyön osana ja myös johdon ja päättäjien toimesta unohtamatta työntekijöiden ajan tasalla pitämistä.

Työpaikoille on tarjolla myös ongelmien ennaltaehkäisemistä ja esimiestyötä tukevia aktiivisen tuen malleja. Niitä on julkaistu myös evl.fi/plus -sivujen Kehittämisen iduissa, joita kannustamme hyödyntämään. Keinoista ennaltaehkäistä epäasiallista kohtelua keskustelemme lisää Kirteko-verkostotapaamisessa Porissa 28.3.2019. Siellä kerromme myös uusista välineistä, jotka helpottavat työhyvinvointitutkimusten tulosten tarkastelussa. Ilmoittaudu nyt mukaan!

Porin tapaamisen ohjelma (PDF)
Ilmoittaudu tästä!

Ratkaistaan tämä ongelma yhdessä ja yhteen hiileen puhaltaen!

Oili Marttila                                                         Laura Pekkarinen
neuvottelupäällikkö                                               työelämäasiantuntija
Kirkon työmarkkinalaitos                                    Keva


Kevan julkisen alan työhyvnvointi 2018 -tutkimus (PDF)

2 kommenttia koskien kirjoitusta: “Nollatoleranssi epäasialliselle kohtelulle ja kiusaamiselle kirkon alan työpaikoilla

Kyseisen artikkelin kommentointi on sulkeutunut.