Lukkarista verkkotyön uudistaja

 

lukkari kuva 2Kahden vuoden hankekausi on päättymässä. Ensimmäinen Lukkarilla tehty seurakuntasivu on ollut kvartaalin käytössä. On luonteva aika välitilinpäätökselle.

Lukkarin taival alkoi kolme vuotta sitten, kun kolme aktiivista seurakuntayhtymää ja yksi seurakunta aloittivat yhteisen verkkopalvelun suunnittelemisen. Oulun, Espoon, Lahden ja Seinäjoen kumppaneiksi liittyivät kevään 2012 aikana Helsingin seurakuntayhtymä ja Kirkkohallitus.

Ensimmäisen yhteisen ponnistuksen tuloksena syntyi konsepti yhteiseksi verkkopalveluksi. Uuden yhteisen palvelun pitäisi olla

 • ajantasainen – sisällöllisesti ja teknisesti
 • helppo – tehdä ja käyttää
 • joustava – erilaisiin tarpeisiin ja tilanteisiin
 • pitkäikäinen – ja kestävä ratkaisu
 • monipuolinen – sisällöltään ja käyttötavoiltaan
 • edullinen – yksittäiselle seurakunnalle ja koko kirkolle
 • vuorovaikutusta vahvistava – sekä seurakuntien että seurakuntalaisten välillä
 • responsiivinen – toimii eri päätelaitteilla

Palvelun rakentamisesta tuli yksi kirkon strategisista hankkeista vuosiksi 2012 – 14 ja kirkolliskokous myönsi hankkeelle riittävän rahoituksen. Keväällä 2013 kilpailutettiin palvelun rakentamiseen ammattitoinen toimittaja, rekrytoitiin työntekijöitä ja pilottiseurakuntia sekä tarkennettiin suunnitelmia. Syksyllä 2013 alkanut Lukkarin ensimmäisen vaiheen rakentaminen huipentui 1.10.2014 ensimmäisen seurakunnan sivujen julkaisuun.

Tavoitteet purettiin hankekauden alussa tavoitepuuksi. Tavoitepuussa rungosta haarautuvat tavoitteet seurakuntalaisille, seurakunnalle, kirkolle, toimitusprojektille ja hankkeelle. Keskityn tässä arvioinnissa kolmeen ensimmäiseen oksaan.

Palvelua seurakuntalaisen tarpeista

Tavoitteet seurakuntalaisille olivat hengellisyyden ja arjen tukeminen, yhteisöllisyyteen ja osallistumiseen tukeminen sekä kirkon sisällön löytyminen. Näiden tavoitteiden toteutuminen on tarkemmin mahdollista ensimmäisten seurakuntasivujen käyttäjätutkimusten jälkeen. Tavoitteiden saavuttamiseksi on tehty mm.

 • sisältöstrategia, jonka perusteella ensimmäisen vaiheen kohderyhmäksi valittiin Jäsen360 –segmentoinnin maltilliset
 • sisältösuunnitelma, jossa keskiöön nostettiin sisältöstrategian ja siihen liittyneiden käyttäjähaastattelujen pohjalta tapahtumat (erityinen huomio tapahtumien markkinointiin), perhejuhlat ja kirkon tekemän hyvän työn kertominen
 • palveluun on rakennettu mahdollisuus kommentoinnin ja muun vuorovaikutuksen hyödyntämiseen. Lisäksi Lukkariin on integroitu vahvasti eri sosiaalisen median välineet (Facebook, Twitter, Instagram ja Youtube), jotka tarjoavat seurakuntalaiselle mahdollisuuden osallistua sekä jakamalla että kommentoimalla palvelun rakentumiseen
 • sisällön löytymisen parantamiseksi on sekä palvelun rakenteessa että sisällössä kiinnitetty huomiota löydettävyyteen (hakukoneet, sisällön jaettavuus)

Uusi seurakuntatyön väline

Seurakunnan tavoitteissa uuden palvelun pitäisi vahvistaa seurakunnan yhteenkuuluvuutta ja osallisuutta, tehostaa seurakunnan verkkotyötä, tehdä jokaisesta sisällöntuottaja sekä antaa monipuoliset mahdollisuudet laadukkaaseen verkkotyöhön seurakunnassa

Ensimmäisten kokemusten pohjalta voidaan sanoa, että

 • Lukkari mahdollistaa kaikkien seurakunnan työntekijöiden ja jatkossa myös seurakuntalaisten osallistumisen sisällöntuotantoon ja sitä kautta palvelun kehittämiseen. Lukkari on Seinäjoella ensimmäisten kuukausien tuntuman pohjalta tehostanut verkkopalveluita ja laajentanut merkittävästi ylläpitäjien joukkoa.
 • palveluun voi helposti kytkeä seurakunnan muut viestinnän välineet (erityisesti sosiaalisen median välineet) ja palvelun kautta on mahdollista jakaa sisältöä eri kanaviin.
 • käyttöönoton koulutuksista on saatu innostunutta palautetta. Seurakuntalaisen nostaminen viestinnän ja kommunikaation keskiöön käyttäjäpersoonien kautta on avannut silmiä uudenlaisen verkossa tapahtuvat viestinnän mahdollisuuksista.
 • panostaminen visuaalisuuteen (kuvat, videot, graafit) on innostanut seurakuntia tuottamaan uutta materiaalia. Lukkarin hengessä tuotetut kuvat tulevat kaikkien käyttöön yhteisen kuvapankin kautta

Kirkon paikka on myös verkossa

Kirkolle Lukkarin pitäisi olla laatua lisäävä, resursseja säästävä, ihmiset tavoittava sekä kirkon sanomaa ja arvoja esiintuova. Näidenkin tavoitteiden saavuttamisen arviointi mahdollista laajemmin vasta kun Lukkari on käytössä useammissa seurakunnissa. Tässä vaiheessa voidaan arvioida mm.

 • yhtenäisen visuaalisen ilmeen ja konseptin käyttöönotto mahdollistaa laadukkaan palvelun tarjoamisen. Palvelu on käytettävyydeltään laadukas ja tarjoaa ehyen kokemuksen eri päätelaitteilla. Palvelu on toteutettu ns. mobile first –ajattelun mukaisesti, jolloin on palvelun toimivuus mobiilisti on turvattu.
 • palvelun kehittäminen ja tuki on keskitetty yhteen seurakuntien ja kirkkohallituksen yhteiseen toimintoon.
 • järjestelmän kilpailuttaminen tehtiin yhden kerran
 • sivujen ylläpitäminen on helppoa. Erityisesti on kiinnitetty huomiota tapahtumien laadukkaan ylläpidon varmistamiseen
 • tavoitteiden toteutumisen tueksi on otettu käyttöön uusia seurantavälineitä (mm. kävijäseurantaan ja hakusana-analyysiin)
 • Lukkariin on tuotettu yhteistä sisältöä (tekstiartikkeleita, kuvia, kirkon yhteisiä sosiaalisen median tuotteita), jota seurakunnat voivat hyödyntää omilla sivuillaan
 • ihmisten tavoittamiseksi on suunnattu sisältöä segmenttiajattelulla (sisältöstrategia), kiinnitetty huomiota hakukonenäkyvyyteen (avainsana-analyysi) ja tehty jatkuvaa käyttäjäkyselyä (käyttäjäryhmät ja henkilökohtaiset testit)
 • yhteisen sisällön sanoittamisessa on kiinnitetty huomiota ymmärrettävyyteen ja löydettävyyteen. Lisäksi on tuotettu yhteinen Tutki uskoa –osio, jonka tavoitteena on tarjota mahdollisuus syventyä kirkon perussanoman äärelle

Kokonaisen verkkotyön äärellä

Kirkossa on viimeisten viiden vuoden aikana panostettu vahvasti verkkoon. Pohja panostamiselle on luotu jo 2000-luvun alun viestintästrategioille. Hengellinen elämä verkossa –hanke ja Seurakuntien verkkohanke ovat luoneet pohjan verkossa tehtävän työn kehittämiselle. Seuraavien vuosien aikana tälle pohjalle on hyvä rakentaa monipuolista kirkon verkkotyötä. Lukkarin osalta kehittäminen ja palvelun ylläpitäminen tapahtuu ainakin vuoden 2017 loppuun asti kirkon yhteisistä varoista.

Kohtaamisen ja myötäelämisen ohella verkosta löytyy tietoa uskosta, kirkon tekemästä hyvästä työstä ja toiminnasta. Erilaiset virtuaaliset mahdollisuudet kutkuttavat jo mielessä, joten työtä riittää.

Minulle innostavinta on ollut löytää yhä uusia verkkotyöstä kiinnostuneita seurakuntalaisia ja kirkon työntekijöitä. Erityinen kiitos kuuluu hankkeeseen sitoutuneille pilottiseurakunnille ja hankkeen isälle Oulun seurakuntayhtymän viestintäjohtaja Sakari Korvelle. Ilman innostumista ja sitoutumista ei ole mahdollista muuttaa totunnaisia tapoja.

Sami Kallioinen
Verkkoviestintäpäällikkö.