Kirkon perheneuvojista suurimman osan käsitys on, että sukupuolia on enemmän kuin kaksi

Katuun piirretty sateenkaarikuvio.
Kuva: Manfred Zajac, Pixabay

Helmikuussa 2022 Helsingin Diakonia-ammattikorkeakoulussa julkaistu ja Kirkkohallituksen kanssa yhteistyössä tehty (sosionomi yamk) opinnäytetyöni, Kirkon perheneuvojien käsitykset sukupuolista, tutki internetkyselyllä kirkon perheneuvojien käsityksiä sukupuolista. Kyselyyn vastasi 59 perheneuvojaa ympäri Suomen, mikä on noin 36 prosenttia perheneuvontatyötä tekevistä kirkon perheneuvojista.

Sukupuolia voi olla enemmän kuin kaksi

Tutkimuksen tulosten mukaan kirkon perheneuvojien suuri enemmistö näkee ihmisen sukupuolen monimuotoisena ilmiönä. Ainoastaan 14 prosenttia vastaajista oli täysin tai osittain samaa mieltä väittämän kanssa ”ihmisen sukupuolia on vain kaksi” ja yhdeksän prosenttia, väittämän kanssa ”ihmisen sukupuoli määräytyy vain biologian perusteella”. Lähes yhdeksän vastaajaa kymmenestä oli täysin tai osittain eri mieltä kuin nämä väittämät. (kuvio 1).

Graafi kyselystä: Sukupuolia voi olla enemmän kuin kaksi.
Kuvio 1

Suurin osa vastaajista (43) kertoi toisen ihmisen ja oman kokemuksen kunnioituksen olevan heille erityisen merkityksellistä. Lisäksi vastaajat kertoivat muun muassa sukupuolen olevan heille merkittävä osa identiteettiä ja minäkuvaa, sekä sukupuolen olevan jokaisen oma kokemus (19). Vastaajista kolmannes (17) korosti tasavertaisuuden ja yhdenvertaisuuden puolustamisen merkitystä. Vain kaksi vastaajaa korosti Jumalan luoneen ihmisen mieheksi ja naiseksi, sekä kahden sukupuolen erilaisuuden olevan lahja ja voimavara, joka mahdollistaa ihmissuvun jatkumisen.

Minulle on tärkeää, että jokainen saa ilmaista sukupuoltaan omaan identiteettiin kuuluvalla tavalla eikä sitä rajoiteta stereotyyppisesti.

Tutkimuksen tulosten mukaan perheneuvojista kolme neljäsosaa (75%) on täysin tai osittain samaa mieltä väittämän ”ajatus siitä, että sukupuolia on enemmän kuin kaksi, on elämänkatsomukseni mukainen kanssa. (kuvio 1). Kolme neljäsosaa vastaajista (37) kertoi, että heidän vakaumukseensa kuuluu pyrkimys tasa-arvoon, yhdenvertaisuuteen ja moninaisuuteen. Jokaisen ihmisen hyväksyminen aidosti sellaisena kuin hän on, on heille tärkeä arvo, joka vaikuttaa käsitykseen sukupuolen moninaisuudesta. Useissa näistä kommenteista myös mainittiin Jumalan luomakunnan moninaisuus.

Vakaumukseeni kuuluu kunnioittava ja ystävällinen asennoituminen ihmisiin. Luomakuntaan kuuluu moninaisuus.

Sukupuoli ja vanhemmuus

Noin neljä viidesosaa vastaajista (78%) oli osittain tai täysin eri mieltä väittämän kanssa, jonka mukaan on tärkeää, että lapsella on aina äiti (nainen) ja isä (mies). Suuri osa vastaajista (90 %) oli täysin tai osittain samaa mieltä väittämän kanssa, jonka mukaan vanhempien sukupuolella ei ole merkitystä, kunhan lapsella on riittävästi turvallisia aikuisia ympärillään. Tutkimuksen tulosten mukaan on havaittavissa, että suurin osa perheneuvojista ajattelee vanhempien roolien voivan olla perhekohtaisesti vaihtelevia. (kuvio 2)

Graafi tutkimuksesta: Sukupuoli ja vanhemmuus.
Kuvio 2

Pohdintaa

On tärkeää, että perheneuvonnan työntekijöillä on riittävästi tietoa ja taitoa sukupuolen tai sukupuolen moninaisuuden teemojen turvalliseen käsittelyyn niin asiakkaan kuin työntekijänkin näkökulmasta, sillä sukupuolen kokemus määrittelee jokaisen ihmisen identiteettiä aina tavalla tai toisella.

Tämän tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että perheneuvojista suurimman osan käsitykset sukupuolista vastaavat kirkossa viime vuosina julkaistuja strategisia asiakirjoja ja dokumentteja, joilla kirkko liittyy mukaan laajempaan yhteiskunnalliseen käsitykseen sukupuolten moninaisuudesta.


Eppu Rantala
sosionomi yamk, nuorisotyönohjaaja, Malmin seurakunta

Linkki tekstissä esiteltyyn tutkimukseen