Harjoittelu- tai työelämässä oppimisen jaksot – kasvua ja onnistumisia (osa 1)

Kesäkukkia niityllä.

Kirjoitamme tämän blogin kaksiosaisena. Ensimmäisessä osassa kuvaamme opiskelijoiden kertomaa palautetta yleisluonteisesti sekä tilastotietoa harjoitteluista ja työelämässä oppimisen jaksoista. Seuraavassa blogissa (5.6.) opiskelijat kuvaavat omin sanoin kokemuksiaan.

Henkilöstöresurssien satsaus opiskelijoiden ohjaukseen on pitkäaikainen sijoitus tulevaisuuden työvoiman saatavuuteen. Kirkon tutkimus ja koulutus -yksikön pitkäaikaisessa tilastoseurannassa on tunnistettu yhteys rekrytoinnin ja harjoittelu- tai työelämässä oppimisen välille. Rekrytointi onnistuu paremmin, jos seurakunta on harjoittelun tai työelämässä oppimisen kautta lisännyt tunnettuuttaan opiskelijoille.

Työantajakuva muodostuu opiskeluaikana myös sille kokemukselle seurakunnista, jota opiskelijat jakavat toisilleen. Pienten ja keskisuurten seurakuntien, jotka sijaitsevat kauempana kouluttavasta laitoksesta, on ajoittain vaikea saada jaksoille opiskelijoita, vaikka opiskelijoilla olisi halukkuutta siihen. Riittäviä keinoja ovat olleet tarjota edullinen asunto ja stipendi matkakuluihin jakson alkaessa ja päättyessä.

Yleispalautetta opiskelijoilta

Opiskelijat kysyvät ennen seurakunnassa toteutuvaa harjoittelu- tai työelämässä oppimisen jaksoa: Olisiko seurakunta minun työpaikkani? Jotta vastaus voisi olla myönteinen, niin siihen vaikuttavat onnistunut ohjaus ja onnistumisen kokemukset. Ja näin kyllä tapahtuukin! Tästä kuuluu lämmin kiitos seurakunnille ja seurakuntayhtymille.

Teologiopiskelijan kokemus erityisalojen harjoittelujaksosta sairaalassa:

”Minulla oli harjoittelua kohtaan valtavan suuret odotukset.  Mietin, tulenkohan pettymään työhön tai muuttuvatko ajatukseni tulevaisuuden suhteen. Kutsumukseni ja unelmani tulivat kuitenkin vahvistumaan entisestään harjoittelun aikana. Tunsin suurta lämpöä tehtävässäni. Harjoittelujakso piti sisällään monia pieniä ja suuria itsensä ylityksiä. Rohkeutta ja epämukavuusalueella vierailua tarvittiin.  Mitä enemmän uskalsin kulkea kohti uutta, sitä suuremmaksi oma unelmani ja kutsumukseni kasvoi. Hyvä ohjaaja on mielestäni armollinen ja läsnä oleva, mutta myös omaa vastuuta ja tilaa antava. Oma ohjaajani oli tuota kaikkea minulle.”

Kirkon tutkimus ja koulutus -yksikkö kysyi kouluttavilta laitoksilta, millaista palautetta opiskelijat kertovat harjoittelu- tai työelämässä oppimisen jaksojen jälkeen. Eri koulutusalojen opiskelijoiden kokemukset ja palautteet olivat erittäin myönteisiä. Kirkon työntekijän identiteetti ja kutsumus olivat vahvistuneet, ja kokemukset myös sitouttivat opintojen jatkamiseen ja tutkinnon suorittamiseen. Opiskelijat kertovat, että jakso yllätti: työ seurakunnassa koettiin mielenkiintoisena, merkityksellisenä ja ennakkokäsityksiä monipuolisempana. Nämä havainnot vaikuttavat suoraan tulevan työpaikan tai -uran valintaan.

Diakoniopiskelijat kertovat: ”Gemensamt för oss alla är våra reflektioner över hur praktiktid har stärkt oss i vår yrkesroll genom att ’allt faller på plats’, att vi förstår hur teori och praktik hänger ihop.”

Kouluttavat laitokset totesivat, että harjoittelun ja työelämässä oppimisen paikkoja on riittävästi, ja ohjaus on laadukasta.  Suurin osa opiskelijoista koki saavansa tarvitsemaansa tukea jakson aikana. Opiskelijat kokivat olleensa tervetulleita koko työyhteisöön. Ohjaus oli koettu kannustavana ja opiskelijoiden tarpeita huomioivana. Harjoitteluohjaajien sitoutumista tehtäväänsä pidettiin hyvänä.

Kirkkomusiikin opiskelija kertoo: ”Oli ilahduttavaa seurata kanttorin, joka edelleen vuosikymmenien kokemuksen jälkeen innostuu ja paneutuu sydämellä työhönsä, työskentelyä. Harjoittelukokemukseni vahvisti haluani jatkaa kanttoriopintojeni parissa.”

Tilastotietoa harjoittelusta ja työelämässä oppimisesta seurakunnissa

Seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä toteutui vuonna 2023 yhteensä 806 harjoittelu- tai työelämässä oppimisen jaksoa, joista puolet ammatillisessa koulutuksessa ja puolet korkeakoulutuksessa. Ammatillisessa koulutuksessa työelämässä oppimisen jaksoja tai ammattikorkeakouluissa harjoittelujaksoja on enemmän kuin yliopisto-opinnoissa. Harjoittelijoita tai työelämässä oppijoita oli 61 %:ssa seurakunnista (218) ja seurakuntia, joissa ei ollut, oli 38 % (137).

Seurakuntakoon mukaan arvioituna yli puolet (57 %) jaksoista sijoittui suuriin, yli 15 001 jäsenen seurakuntiin. Keskisuurissa 5 001–15 000 jäsenen seurakunnissa suoritettiin kolmannes jaksoista ja alle 5 000 jäsenen seurakunnissa suoritettiin 10 % jaksoista. 

Vuonna 2023 seurakuntaharjoittelujen ja työelämässä oppimisen jaksojen yhteenlasketusta kokonaismäärästä suurin osuus oli lastenohjaajaopiskelijoilla (28 %), seuraavaksi suurimmat osuudet olivat suntio- (21 %) ja diakoniopiskelijoilla (13 %). Nuorisotyönohjaajaopiskelijoiden osuus oli 12 % sekä teologian maisterivaiheen 10 % ja kandidaattivaiheen opiskelijoiden 7 %. Pienin osuus suorituksista oli diakonissa- (4 %), musiikin maisteri- (2 %) sekä kirkkomusiikin musiikin kandidaatti-, musiikkipedagogi- ja, muusikko (AMK) sekä varhaiskasvatuksen ohjaajaopiskelijoilla (1 %). Jaksojen suhteelliseen osuuteen vaikuttavat koulutuksen opiskelijamäärä sekä yksilöllistetyt opintosuunnitelmat.

Seurakunnissa jaksoista toteutui 698 ja seurakuntayhtymissä 108. Seurakunnissa toteutuneista jaksoista lähes neljännes (23 %) oli Diakonia-ammattikorkeakoulun, seuraavaksi eniten (18 %) STEP-koulutuksen, (14 %) Helsingin yliopiston ja (8 %) Centria-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden jaksoja. Seurakuntayhtymissä toteutuneista jaksoista eniten (39 %) oli Suomen Diakoniaopiston, (28 %) oli Linnasmäen opiston ja (15 %) Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden jaksoja.

Seurakunnista eniten jaksoja suoritettiin Jyväskylässä (24, Lapuan hiippakunta) ja Tikkurilassa (16, Helsingin hiippakunta). Järvenpäässä, Keravalla ja Espoon tuomiokirkkoseurakunnassa (Espoon hiippakunta) oli 13 oppijaa samoin Kokkolan suomaisessa seurakunnassa (Oulun hiippakunta). Raahen seurakunnassa oli 11 oppijaa (Oulun hiippakunta) sekä Helsingin Mikaelin, Kallion ja Malmin seurakunnissa 10 (Helsingin hiippakunta). Seurakuntayhtymistä eniten jaksoja (yhteensä 108) suoritettiin Oulun (31), Turun ja Kaarinan (24), Helsingin (16) ja Lahden seurakuntayhtymässä (15).

Kolme lastenohjaajaopiskelijaa kirjoittivat työelämässä oppimisen jakson kokemuksistaan:

”Seurakunta voisi ehdottomasti olla tulevaisuuden työpaikka. Jakso on kumonnut seurakunnassa toimimisen ehkä pienet ennakkoluulot ja antanut niin paljon uutta tietoa ja mahdollisuuksia meille. Onko seurakunta tavallinen vai taivaallinen työpaikka? Olemme tulleet tulokseen, että seurakunta on taivaallinen paikka!”

Marja Pesonen.

Marja Pesonen
asiantuntija
Kirkon tutkimus ja koulutus

Eeva Salo-Kopperi.

Eeva Salo-Kopperi
asiantuntija
Kirkon tutkimus ja koulutus