Työkaarimalli tukee työntekijää työelämän eri vaiheissa

Graafinen kuva värikkäästä talosta, jossa on ihmisiä.

Työ on tärkeä osa elämää. Kiinnostava työ lisää hyvinvointia, antaa mielekkyyttä ja mahdollisuuden uuden oppimiseen ja omaksumiseen. Työn imua on mahdollista kokea, jos työn sisältö on riittävän – mutta ei liian – haastava suhteessa osaamiseen. Työn kautta voimme saada elämäämme merkittäviä sosiaalisia kohtaamisia. Työtehtävän sisällöt ja työn tekemisen tavat ovat nykytyöelämässä muuttuvia. Keväällä ja nyt taas syksyllä moni on koronan takia tutustunut etätyöhön. Toisille se on ollut luontevaa ja helpottanut työelämän ja perheen yhdistämistä, toisille työelämän ja muun elämän rajoista huolehtiminen on vaatinut erityistä huomiota ja tuntunut vaikealta.

Työelämän monimuotoisuus huomioon

Kirkkohallituksen työkaarimalli on nykytyöelämän monimuotoisuutta huomioiva tuki esimiehille ja työntekijöille. Työkaarimallin tavoitteena on tukea johtoa ja työntekijöitä toimimaan niin, että ikämyönteisyys vahvistuu. Työntekijöiden eri-ikäisyys on työyhteisön voimavara ja työkaarimallilla tuetaan eri ikäisten yhdenvertaisuutta. Lisäksi työkaarimallin tavoitteena on lisätä työn ja muun elämän yhteensovittamista, ylläpitää ja edistää työkykyä ja ehkäistä työkyvyttömyyttä sekä kehittää työtä, työympäristöä, työyhteisöä sekä esimiestyötä ja johtamista eri ikäisten työntekijöiden työntekoa, työn tuottavuutta ja työmotivaatiota tukevaksi.

Työkaarimallissa puhutaan ikämyönteisyydestä. Sillä tarkoitetaan työelämässä asenteita ja tekoja, joilla on myönteisiä vaikutuksia työssä jatkamiseen, uudistumiseen, sitoutumiseen sekä työn ja muun elämän tasapainoon. Eri ikäiset ja eri elämäntilanteissa olevat työntekijät ovat työnantajan kannalta rikkaus. Jokainen työntekijä tuo työhönsä oman osaamisen, joka on karttunut hänelle paitsi koulutuksen ja työkokemuksen myös muun elämän kautta. Ikämyönteisyys on sitä, että ihmisen osaaminen ja kokemus nähdään laajasti ja jokaiseen ikään liittyvää erityisosaamista ja näkökulmaa arvostetaan. Ikämyönteisyys on työuran tukemista siten, että työntekijän on mahdollista osallistua samanaikaisesti työelämään sekä kantaa vastuunsa perheenjäsenenä, puolisona ja lähiomaisena –eri tavoin eri elämänvaiheissa.

Avuksi työn johtamiseen

Työurajohtamisella tarkoitetaan sitä, että esimiestyössä, työn suunnittelussa ja organisoinnissa huomioidaan työntekijöiden eri-ikäisyys voimavarana. Ikäjohtamisella tavoitellaan sitä, että jokainen työntekijä iästä riippumatta voi saavuttaa henkilökohtaiset ja organisaation tavoitteet.

Nykyajan työelämässä on ymmärretty, että elinikäisten työnkuvien määritteleminen on yhä harvemmin mahdollista. Työurien pidentämistarve, työn mielekkyyden ylläpitäminen sekä työelämän ja muun elämän yhteensovittaminen vaativat toimia, jotka on hyvä kirjata yhteiseen, koko työpaikkaa koskevaan toimintamalliin. Malli toimii työn johtamisen työvälineenä ja siihen kirjattuihin toimenpiteisiin sitoutuminen edistää hyvän työelämän toteutumista.

Osaamisen ja ammattitaidon kehittäminen ovat jatkuvaa ja tavoitteellista toimintaa työelämässä. Ammatillisen osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen pitävät yllä työntekijän motivaatiota ja ovat myös työnantajan näkökulmasta toivottavia. Yhdessä oppiminen ja toimintatapojen yhdessä kehittäminen lisäävät työmotivaatiota. Tätäkin työkaarimallissa tuetaan.

Sari-Annika Pettinen
Johtava asiantuntija
Kirkkohallitus