Rohkeutta, toivoa ja merkitystä

Taustalla vihreä lehti, teksti: Haluamme edistää oppimista.

Kirkon tutkimuksessa ja koulutuksessa on kuluneen runsaan vuoden tehty tietoista pohdintaa siitä, miten koulutuksesta puhutaan. Koulutuksen järjestäjillä on houkutus keskittyä tarkastelemaan omaa toimintaa. Sen, mitä koulutuksessa tapahtuu, tulisi tukea ja mahdollistaa oppimista ja synnyttää uteliaisuutta ja innostusta. Siten pienikin muutos ajattelussa ja toiminnassa voi saada aikaan suuria vaikutuksia.

Kirkon Ovet auki -strategia haastaa Kirkon tutkimusta ja koulutusta tutkimaan toimintaa ja ajattelua osallistujan ja oppijan näkökulmasta. Tässä ajattelun tuloksia.

Uusi työelämä ja vahvat juuret: Kohti 2040-lukua. Yhdessä uusi luku kirkon tarinaan

Rohkaisemme koulutusten osallistujia kirkon työn ja työelämän kehittämiseen omassa työssään. Työelämä edellyttää jatkuvaa sopeutumista ja uudenoppimista, jossa kirkon juuret ovat vahva voimavaramme.  Kirkkona olemme etsijän paikalla ja haastettuna muuttuvassa ympäristössä, seurakuntatyön, kirkon ja yhteiskunnan muutoksissa.

Teksti: Uusi työelämä ja vahvat juuret.

Kirkon tutkimuksen ja koulutuksen toiminnassa yhdistämme kirkon perinteen ja työelämän vaatimukset. Näin valmistaudumme kirkkona kohtaamaan tulevaisuuden haasteet. Kysymme, minkälaista kirkkoa ja sen tulevaisuutta haluamme olla rakentamassa. Uskomme nimittäin, että voimme yhdessä vaikuttaa siihen.

Keskeneräisyys ja uteliaisuus: Keskeneräinen on kiinnostavampaa. Rohkeutta tutkimiseen, etsimiseen ja ihmettelyyn.

Oppiminen on muutosprosessi, joka vaatii rohkeutta, tilaa ja avoimuutta uusille ideoille ja näköaloille. Muutosprosessi vie ajattelu- ja toimintatapojen tunnistamiseen omassa työssä ja työyhteisössä.

Rohkaisemme keskeneräisyyden ja uteliaisuuden hyödyntämiseen sekä tunnistamaan omia vahvuuksia ja kehittämistarpeita. Keskeneräisyyden hyväksyminen antaa mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä jatkuvasti. Tällainen oppimisen tila rohkaisee kokeiluihin.

Keskeneräisyys ja uteliaisuus.

Ammattitaito ja ihmisyys: Persoonallinen kädenjälki. Työ, toivo ja tarkoitus.

Koulutusten tavoitteena on mahdollistaa oppimista, joka auttaa kohtaamaan ihmiset, yhteisöt ja heidän tarpeensa.

Rohkaisemme vahvistamaan tutkimisen ja ihmettelyn kulttuuria. Tavoitteena on mahdollistaa henkilökohtaisesti ja ammatillisesti merkityksellistä oppimista. Oppimisprosessiin voi osallistua omana itsenään, toista kunnioitetaan, ja kullakin on mahdollisuus kokeilla uudenlaisia ajatuksia ja työn tekemisen tapoja.

Teksti: Ammattitaito ja ihmisyys.

Oppiminen on yllätyksellistä, ja onneksi niin. Se, mitä kerron toiselle, voi olla lahja hänelle ja se, mitä itse kuulen, voi olla lahja minulle. Kun kunkin omat oppimistavoitteet nivoutuvat osaksi kokonaisvaltaista oppimisprosessia kehittyvät työssä sekä ammatillinen ja henkilökohtainen kädenjälki. Kristinuskon toivon näkökulma ja arvot ovat keskeinen voimavara, joka tekee kirkon työntekijöistä eettisesti vastuullisia työntekijöitä ja yhteiskunnan jäseniä.

Muutos ja vapaus: Vapaa ja luova tila muutokselle maailmassa ja kirkossa

Jokainen työntekijäpolvi luo oman luvun kirkon tarinaan jatkaen tai syventäen, muuttaen tai luopuen jostakin. Uusi tarvitsee tilaa. Rohkaisemme olemaan muutos, jonka toivoo toteutuvan maailmassa ja kirkossa. Oppimisen ja kehittämisen kytköksellä ja oppimisprosessien muotoilulla syntyy tilaa luovuudelle ja uusille ratkaisuille. Koulutuksia voi hyödyntää kokeiluihin työssä, kehittämisideoiden työstämiseen ja toteuttamiseen.

Taustalla lokki lentää. Teskti: Muutos ja vapaus.

Toivo ja todellisuus: Rohkeasti elävää teologiaa. Todellisuuden moninaisuus näkyy

Rohkaisemme elävän teologian tekemiseen. Se tarkoittaa sitä, että eri-ikäiset, erilaiset ihmiset ja eri tehtävissä toimivat pohtivat ja tukevat toisiaan teologisen ajattelun, tekemisen ja kristillisen spiritualiteetin kysymyksissä. Sen ytimessä ovat ihmisen ja luomakunnan arvo sekä elämänkysymykset, jotka ovat vuoropuhelussa kristillisen toivon ja kutsumuksen kanssa.     

Taustalla ihmisiä. Teksti: Toivo ja todellisuus.

Elävä teologia tarvitsee sekä toivoa että todellisuutta. Kirkon tehtävä edellyttää aktiivista läsnäoloa ympäristössään. Kasvava eriarvoisuus, yksilöllistyminen, syrjäytyminen ja turvattomuus vaativat kirkossa etsimään uusia toimintamalleja, että kirkko olisi avoin ja kutsuva kaikille. Toivo on voimavara, joka auttaa kohtaamaan haasteet ja uskomaan parempaan tulevaisuuteen.

Voimavarat ja vuorovaikutus: Dialogi avaa uutta. Hyvää vahvistetaan yhdessä.

Rohkaisemme innostumaan, niin että oppiminen jatkuu koulutuksen jälkeen omassa työssä ja toimintaympäristössä. Useat koulutukset on tarkoitettu eri tehtävissä toimiville seurakuntatyön ammattilaille. Kun näkökulmia on monia, oppimisessa korostuu monitahoinen dialogi, vastavuoroisuus ja yhteistyö, joka osaltaan vahvistaa hyvinvointia työssä ja yhteisöissä.

Teksti: Voimavarat ja vuorovaikutus

Yhteistyössä piilee suuri voima, ja verkostoja ja kumppanuuksia luomalla oppii uutta. Kaikkea ei tarvitse oppia kantapään kautta tai tehdä yksin. Vuorovaikutus ei rajoitu vain kirkon sisäiseen toimintaan, vaan kirkossa on oltava aktiivisia ja avoimia ulospäin. Tavoitteena on rohkeus ja toiveikkuus, joka vahvistaa kohtaamaan moninaisia haasteita kirkon työssä.

Tähän oppimisen ja uteliaisuuden tutkimusmatkaan kutsumme sinua. Sillä matkalla on tilaa pitkille ajatuksille. Ei näitä paikkoja liikaa ole.

Ulla Tuovinen.

Ulla Tuovinen
koulutuspäällikkö
Kirkon tutkimus ja koulutus

Eeva Salo-Kopperi.

Eeva Salo-Kopperi
asiantuntija (koulutuksen koordinaatio)
Kirkon tutkimus ja koulutus