Opas luottamushenkilöiden toiminnan tueksi

Kättelevät kädet.

Seurakuntavaalien alla on noussut ajatus laatia uusien luottamushenkilöiden toiminnan avuksi opas hyvään käytökseen sekä epäasiallisen toiminnan käsittelemiseen. Opasta tehdään Työturvallisuuskeskuksen johdolla yhdessä työnantaja- ja työntekijäpuolen edustajien kanssa. Opas on tarkoitus saada uusien luottamushenkilöiden käyttöön heidän aloittaessaan luottamustoimensa.

Tavoitteena on, että opas auttaa tunnistamaan mahdollista epäasiallista kohtelua ja selkeyttää epäasialliseen kohteluun puuttumisen periaatteita. Inspiraatiota oppaan tekoon on saatu kuntasektorilta, jossa tällainen ohjeistus on jo olemassa.

Luottamushenkilön vastuu omasta toiminnastaan

Luottamushenkilö on luonnollisesti itse vastuussa siitä, että omassa toiminnassaan käyttäytyy asiallisesti kokouksissa ja käsitellessään henkilöstöasioita. Jokaisen valtuutetun on vältettävä muihin kohdistuvaa häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua, joka voi aiheuttaa heidän turvallisuudelleen tai terveydelleen haittaa tai vaaraa. Jokaisella häirintää tai epäasiallista käytöstä havaitsevalla on velvollisuus myös puuttua epäasialliseen käytökseen. Oppaan tarkoituksena onkin antaa työkaluja havaitun epäasiallisen kohtelun selvittämiseen ja siihen puuttumiseen aktiivisesti ja varhaisessa vaiheessa.

Luottamushenkilön oman toiminnan lisäksi epäasiallisen kohtelun ja häirinnän nollatoleranssi edellyttää toimintakulttuuria, jossa yhdessä sovitaan kaikkia seurakunnan toimijoita, myös luottamushenkilöitä, koskevat toimintatavat. Myös tästä syystä opas luottamushenkilön sekä kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuustojen vastuusta epäasiallisen käytöksen ilmetessä on tarpeen.

Opas muistuttaa toimielimen roolista työnantajan edustajana ja tähän liittyvästä luottamushenkilön työsuojeluvastuusta. Seurakuntatyönantajalla on työnantajana velvollisuus puuttua epäasialliseen kohteluun. Myös luottamushenkilöiden on muistettava roolinsa työnantajan edustajana käsitellessään esimerkiksi henkilöstön rekrytointeja tai irtisanomistilanteita. Näissä tilanteissa luottamushenkilön on noudatettava tasapuolisen kohtelun vaatimusta sekä yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa, syrjimättömyyttä ja yksityisyyden suojaa koskevia normeja.

Hyvä käytös toimivan yhteistyön edellytyksenä

Luottamushenkilön vastuun lisäksi oppaassa kuvataan, mitä on hyvä ja ammatillinen käytös sekä toisaalta sitä, missä menee vastuuttoman ja epäasiallisen kohtelun raja. Vastuuton käytös ei kuulu seurakunnalliseen päätöksentekoon ja se on otettava puheeksi, vaikka se ei varsinaisesti ole epäasiallista käyttäytymistä. Vastuuton käytös voi olla esimerkiksi asiattoman kielen käyttöä tai yhteisten pelisääntöjen noudattamatta jättämistä.

Epäasiallista kohtelulla tarkoitetaan sen sijaan tietoista ja toistuvaa häirintää, kiusaamista ja muuta epäasiallista käytöstä, joka on jatkuessaan omiaan aiheuttamaan epäasiallisen käytöksen kohteen terveydelle tai turvallisuudelle vaaraa. Tällaiseen toimintaan on puututtava.

Ammatillinen käytös, muiden arvostava kohtelu ja yhteistyökykyisyys tulee olla kirkkovaltuutettujen toiminnan lähtökohtana niin muiden luottamushenkilöiden kuin seurakunnan henkilöstön kanssa toimittaessa. Asioiden hoitamiseksi tulee laatia yhdessä pelisäännöt, joiden mukaan toimitaan. Muita tulee kunnioittaa ja kohdella ystävällisesti silloinkin, kun mielipiteet ja näkemykset eroavat toisistaan.

Hyvä käytös rakentaa luottamusta ja toimivaa vuorovaikutusta, mikä on välttämätöntä demokratian ja seurakunnan kehittymisen kannalta. Yhteisiä asioita hoidetaan parhaiten yhteistyössä toisiamme kunnioittaen ja arvostaen.

Meri Westerberg.

Meri Westerberg
Työmarkkina-asiantuntija
Kirkon työmarkkinalaitos