Millainen olisi aidosti ihmiskeskeinen kirkko – ja miten tekoäly voi auttaa?

Käsiä, joihin on maalattu punainen sydän.

Organisaatiolähtöisestä toiminnasta kohti ihmiskeskeistä ajattelua

Olemme kirkon työntekijöinä tottuneet ajattelemaan, että työmme keskiössä on ihminen. Tuemme työllämme ihmisen suhdetta itseen, toiseen ja Jumalaan. Kun tarkastelemme toiminnan suunnittelua ja talousarvion laadintaa seurakunnan vuosikierrossa, huomaamme, että se on usein hyvin työntekijälähtöistä ja perustuu jo valmiina oleville toiminnoille, joiden ympärille ja tueksi lisäämme käytettävissä olevia resursseja.

Toiminnan suunnittelu on yksi esimerkki siitä, kuinka helposti alamme ajatella organisaatiolähtöisesti. Millainen olisi ihmislähtöinen ja osallistava toiminnan suunnittelu? Kuinka saisimme ihmisen keskiöön, kun suuntaamme ja suunnittelemme hänelle erilaisia toimintoja? Hyviä ja toimivia esimerkkejä on erilaisista osallistavista toiminnoista. Tällainen voi olla esimerkiksi yhteinen eri toimijoiden ja perheiden välinen toiminta perhekeskuksissa tai rippikoulun suunnittelu yhdessä nuorten kanssa.

Kirkko tukemassa seurakuntalaisten elämää eri vaiheissa tekoälyn avulla

Millaisia mahdollisuuksia tekoäly voisi tarjota kirkolle kohti toimintaa, jonka keskiössä on aidosti ihminen? Johtamisen ja strategisen ajattelun yhtenä tärkeänä pohjana on ajantasainen tilannekuva ja tiedolla johtaminen. Keräämme tilastoja toiminnastamme ja osa seurakunnista kerää aktiivisesti palautetta. Tämä on hyvä askel kohti tiedolla johtamista, mutta saamamme tieto kuvaa vain yhtä pientä osaa toimintaympäristöstämme. Sen lisäksi tarvitsemme yhteistä tilannekuvaa ja tulevaisuuskuvaa. Tällaisen muodostamisessa tekoälyllä on paikkansa.

Kirkkohallitus on mukana kansallisessa AuroraAI-ohjelmassa ja kutsuu seurakuntia mukaan yhteiseen kehittämistyöhön. AuroraAI:n kautta tuomme kirkon yhä vahvemmin tukemaan seurakuntalaisen elämää eri elämänvaiheissa. Samalla vahvistamme ihmisen yhteyttä seurakuntaan. Tekoäly mahdollistaa kirkon palveluiden ja toimintojen kohdistamisen sinne, missä ihmiset juuri oman elämänsä eri tilanteissa kaipaavat. Hyödyntämällä tekoälyn mahdollisuuksia osana AuroraAI-ohjelmaa, emme ole enää toimintaan osallistuneiden antaman asiakaspalautteen tai tilastotietojemme varassa, vaan saamme reaaliaikaisen ymmärryksen siitä, millaisia ihmisiä alueellamme asuu ja millaisia toiveita ja tarpeita heillä on eri elämäntilanteisiin liittyen. Ajantasaisen tilannekuvan kautta tiedämme, mitä seurakuntalaisille kuuluu. Näin voimme yhä helpommin kohdentaa omaa toimintaamme seurakuntalaisten toiveiden mukaisesti.

Kirkko suunnannäyttäjänä ihmiskeskeisyydessä

Millainen on ihmiskeskeinen ja ennakointikykyinen yhteiskunta ja millaista muutosta se edellyttää eri organisaatioilta? Päästäkseen ihmiskeskeiseen ja ennakointikykyiseen yhteiskuntaan eri organisaatioiden tulee työskennellä aidosti yhdessä ihmisten elinkaaren kaikissa vaiheissa. Näin toimien ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi lisääntyy ja elämänlaatu paranee. Toimintaa ei enää johdeta organisaatioiden näkökulmasta, vaan ihmisten elämäntapahtumien näkökulmasta. Toiminnan ja suunnittelun keskiössä on ihminen.

Emme toimi tarkoituksella organisaatiolähtöisesti. Käytettävissämme olevat ohjelmat ja tilannekuvan luomiseen tarkoitetut menetelmät on luotu valtaosin markkinalähtöisesti. Elämme maailmassa, jossa laitteet kuuntelevat meitä, mutta eivät meidän parhaaksi, vaan markkinavoimien omista intresseistä käsin. Ihmiskeskeisyydessä on kyse siitä, että katsomme elämää ihmisestä käsin. Kirkko ja seurakunnat voivat olla tässä muutoksessa suunnannäyttäjiä.

Sari-Annika Pettinen, johtava asiantuntija, Kirkkohallitus
Jarmo Kokkonen, Kasvatus ja perheasiat -yksikön johtaja, Kirkkohallitus


Robottikäden ja ihmiskäden sormet kohtaavat keltaista taustaa vasten.

Tekoäly ja AuroraAI pähkinänkuoressa

Tekoäly eli keinoäly on tietotekniikkaa, joka kykenee yhdistelemään tietoja ja tekemään älykkäinä pidettäviä ratkaisuja. Älykäs järjestelmä kykenee tulkitsemaan ulkoisia tietoja, oppimaan näistä tiedoista ja käyttää oppimaansa asetettujen tavoitteiden ja tehtävien saavuttamisessa joustavan sopeutumisen avulla. Tekoälyä on käytössä lukuisissa sovelluksissa sekä autojen turvaominaisuuksissa ja robotekniikassa. Tekoäly on kehittynyt viimeisen vuosikymmenen aikana erittäin paljon.

AuroraAI on kansallinen tekoälyohjelma, joka pohjautuu pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman strategisiin tavoitteisiin elinvoimaisesta Suomesta. AuroraAI-verkon avulla ihmisten arjesta tehdään sujuvampaa huomioiden tietoturva ja eettisyys. Verkon tehtävänä on vahvistaa ihmisten omaa kykyä huolehtia omasta ja läheisten hyvinvoinnista elämän eri tilanteissa ja tapahtumissa. AuroraAI:n keskiössä on ihminen. AuroraAI-ohjelma parantaa organisaatioiden valmiuksia ja edellytyksiä vahvistaa ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tämä tapahtuu tukemalla ihmisiä ymmärtämään omaa hyvinvointiaan sekä kohdentamaan palvelukokonaisuuksia suoraan ihmisten erilaisiin elämäntilanteisiin. Ohjelmakauden 2020–2022 aikana rakennetaan kansallinen, digitaalinen rakenne mahdollistamaan palveluiden älykäs vuorovaikutus ja kohdentaminen suoraan elämän eri tilanteisiin ja tapahtumiin. Samalla kehitetään ja luodaan uusia ihmiskeskeisiä toimintamalleja kaikkien toimijoiden yhteistyönä.

AuroraAI -peruskoulutuspaketti antaa lisätietoa.