Kohti hiilineutraalia kirkkoa – missä jo mennään?

Ympäristötyöryhmä.
Kirkon ilmastostrategiaa valmistellut työryhmä, edessä vasemmalla puheenjohtaja, FT Laura Riuttanen,

Kirkkomme on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali vuonna 2030. Monilla kunnilla on tavoitteenaan sama vuosi, Turulla jo vuotta aiemmin. Suomi on säätämänsä ilmastolain avulla tulossa hiilineutraaliksi vuonna 2035.

Evankelis-luterilaisen kirkon tavoitteen asetti arkkipiispa Tapio Luoman johdolla kokoontunut kirkkohallituksen täysistunto helmikuussa 2019, kun se hyväksyi kirkon energia- ja ilmasto-ohjelman Hiilineutraali kirkko 2030. Kirkolliskokous päätti viime marraskuussa tehdä hiilineutraalista kirkosta kärkihankkeen vuosiksi 2023–2025.

Tähän asti tapahtunutta: tilannekuvasta toimenpiteisiin

Kirkolliskokous myönsi hankkeelle varoja jo vuosiksi 2019–2020. Aloitimme kokonaistilanteen kartoituksella ja ilmeisimmästä ja vaikutuksiltaan suurimmasta ongelmasta, fossiilisen energian käytöstä osassa seurakunnan rakennuksia.

Seurakuntien metsien hiilivarat ja hiilinielut kartoitettiin vuosina 2019–2020. Kartoitus tilattiin Luonnonvarakeskukselta eli Lukelta. Tulokset olivat samansuuntaisia kuin koko maata koskevissa kartoituksissa. Seurakuntien metsät eivät tuo helppoa ratkaisua hiilineutraalisuuden tavoitteeseen, vaan niiden toimintaan hiilinieluina ja varastoina tulee kiinnittää huomiota.

Metsät eivät toki ole vain hiilen nielu tai varasto. Ne ovat se paikka, jolla on ratkaiseva merkitys maamme luonnon monimuotoisuudelle. Ne ovat monelle suomalaiselle pyhiä, metsä on tunnetusti suorastaan kirkko. Ja niillä on monelle seurakunnalle myös suurta taloudellista merkitystä.

Tilasimme metsätutkimuksia tekevältä yritykseltä, Tapiolta, seurakuntien käyttöön metsäsuunnitelmien kilpailutusohjeet. Ne auttavat seurakuntia kilpailuttamaan käyttöönsä laadukkaat metsäsuunnitelmat, joissa myös luonnon monimuotoisuus ja ilmasto on otettu huomioon.

Vuosina 2020 ja 2021 täystoiminen talotekniikan asiantuntija työskenteli ja oli tukemassa seurakuntien kiinteistöjen siirtymistä fossiilisen energian käytöstä uusiutuvaan. Siirtymään on osoitettu myös rahallista apua sitä hakeneille.

Seurakunnille ja seurakuntayhtymille on laadittu kiinteistöstrategiamalli ja -ohje. Seurakuntia ohjeistetaan muun muassa parantamaan rakennusten energiatehokkuutta sekä mittaamaan ja seuraamaan tilojen käyttöastetta. Uusien tilojen suunnittelussa hiilijalanjäljen laskennan tulisi kattaa rakennuksen koko oletettavissa oleva elinkaari. 

Kirkon oma kiinteistöjärjestelmä Basis on otettu laajasti käyttöön seurakunnissa. Järjestelmän kautta on mahdollista muun muassa seurata kiinteistöjen energiankulutusta. 

Kirkon eläkerahasto (KER) on sitoutunut vastuulliseen sijoittamiseen ja osallistuu aktiivisesti ilmastonmuutostyöskentelyyn. Kirkon eläkerahasto tavoittelee hiilineutraalia sijoitussalkkua vuoteen 2035 mennessä uuden ilmastostrategiansa mukaisesti.

Vuonna 2023 Kirkkohallituksessa työskentelee täystoiminen asiantuntija, pastori Irene Erkko, joka tukee ja neuvoo seurakuntia ryhtymään Kirkon ympäristödiplomin hankkimiseen tai jo olemassa olevan uusimiseen, kun sen viiden vuoden voimassaolo päättyy.

Kirkon hiilijalanjälki – mittarit ovat vielä epätarkkoja eivätkä kerro työn tuloksista

Kirkon hiilijalanjälkiluku on laskettu. Vuoden 2019 päästöt olivat noin 215 tuhatta ekvivalenttitonnia hiilidioksidia. Luku putosi koronavuonna 2020 noin 207 tuhanteen tonniin, mutta nousi jo vuonna 2022 reiluun 240:een tuhanteen tonniin.

Kirkon hiilijalanjälki graafina.

Kyseinen luku ei kuitenkaan vielä kuvaa koko todellisuutta. Se perustuu ostolaskuihin eli euromääriin. Kun seurakunnat ja kirkko käyttää euron, se lasketaan päästönä. Vielä ei ole ollut mahdollisuutta erotella vaikkapa käytetyn sähkön laatua tai poistaa inflaation vaikutusta. Eli jos uusiutuva sähkö olisi fossiilisilla tuotettua kalliimpaa, sen hankintaan siirtyminen näyttäytyisi hiilidioksidipäästöjen lisääntymisenä.

Kehittelemme osana kärkihanketta parhaillaan tarkempia mittareita, jolla voitaisiin seurata luotettavasti tietä kohden hiilineutraalisuutta. Mittarien tulee olla luotettavuuden lisäksi helppokäyttöisiä.

Tänä vuonna 2023 valmistuu koko kirkkoa ja seurakuntia varten tiekartta, joka viitoittaa tietä kohden hiilineutraalisuutta.

Vuosiksi 2024–2025 rekrytoidaan talotekniikan asiantuntija, joka tukee seurakuntia tiellä hiilineutraalisuuteen.

Ilkka Sipiläinen.

Ilkka Sipiläinen
Yhteiskunnan ja kestävän kehityksen asiantuntija, rovasti
Kirkkohallitus