Kirkon eläkerahaston alkuvuosi on ollut vahva 

Kirkon eläkerahaston sijoitukset tuottivat tammi-kesäkuussa 5,5 prosenttia. Sijoitussalkun markkina-arvo nousi kesän aikana uuteen ennätykseensä 1,5 miljardiin euroon.

Alkuvuosi on ollut kirkon eläkerahastolle todella hyvä ja olemme tyytyväisiä salkun kehitykseen. Euroalueen talouskasvun vahvuus on ollut positiivinen yllätys markkinoille. Sen sijaan Yhdysvalloissa poliittinen epävarmuus on kasvanut ja kasvuennusteita on laskettu. Hyvän sijoitustuloksen takana on erityisesti osakekurssien suotuisa kehitys. Parhaiten alkuvuonna tuottivatkin osakesijoitukset.

Sijoitusympäristö on kuitenkin edelleen haastava matalan korkotason johdosta. Euron valuuttakurssi on vahvistunut alkuvuonna, mikä näkyy valuuttamääräisten sijoitusten heikentyneenä tuottona.

Katseet kääntyvät vuoteen 2018

Kirkon eläkerahasto on aloittanut ensi vuoden sijoitussuunnitelman valmistelun. Onnistunut sijoitustoiminta perustuu vuosittain laadittavaan sijoitussuunnitelmaan. Tapaamme syys-lokakuussa varainhoitajia ja haluamme kuulla heidän näkemyksensä ensi vuoden tuotto-odotuksista sekä markkinaliikkeistä. Eläkerahaston sijoitussuunnitelman ensimmäinen versio valmistuu marraskuussa. Sijoitusyksikkö kokoaa suunnitelmaan oman näkemyksen ensi vuoden tuotto-odotuksista omaisuusluokittain. Tältä pohjalta muokkaamme salkun allokaatiota, jotta tuottotavoitteeseen päästään.

Sijoitussuunnitelma on tärkeä apuväline myös seurakuntien sijoitustoiminnassa ja eläkerahasto on laatinut seurakuntien avuksi mallipohjan sekä ohjeet sijoitussuunnitelman tekoa varten.

Kirkon eläkerahasto on vastuullisen sijoittamisen edelläkävijä

Kirkon eläkerahasto tunnetaan vastuullisen sijoittamisen edelläkävijänä. Vastuullisen sijoittamisen osaaminen ja vaatimukset kehittyvät jatkuvasti. Haluamme pysyä mukana kehityksessä ja päivitämme syksyn aikana kirkon eläkerahaston vastuullisen sijoittamisen ohjetta.

Tällä kertaa päivitämme ohjeita eri omaisuusluokille, nostamme esiin ilmastonmuutostyöskentelyn sekä muita eläkerahastolle tärkeitä vastuullisuusteemoja.

Seurakunnat voivat käyttää kirkon eläkerahaston vastuullisen sijoittamisen ohjeita. Koska ohjeet ovat teoreettiset ja suunnattu eläkerahaston sijoitustoimintaa varten, eläkerahasto on laatinut seurakuntien käytännön avuksi esimerkkilistan keskeisistä kysymyksistä, joilla voi selvittää varainhoitajien vastuullisuustyöskentelyä.

Kirkon eläkerahasto kilpailuttaa syksyllä suomalaisten osakkeiden salkun

Kilpailutuksen kohteena on suomalaisten osakkeiden täyden valtakirjan mandaatti. Kilpailutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota vastuulliseen sijoittamiseen sekä omistajaohjaukseen. Kirkon eläkerahasto haluaa olla vahva kasvollinen omistaja ja kannustaa yrityksiä kehittämään vastuullista yritystoimintaa.

Varainhoidon kilpailutuksessa on tärkeää tehdä ensiksi perusteellinen selvitys alan toimijoista ja tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tarjouspyynnössä tulee esittää selkeästi lähtökohdat, tavoitteet sekä arviointiperusteet hankinnalle. Tavoitteena kilpailutusprosessissa on tarjota kaikille potentiaalisille toimijoille yhtäläiset mahdollisuudet osallistua kilpailutukseen. Arviointiperusteiden tulee olla läpinäkyvät ja pyydettäessä jokaiselle toimijalle tulee antaa palautetta omasta pisteytyksestä, kun kilpailutus on päättynyt.

Eläkerahastolta kysytään säännöllisesti neuvoja tarjouspyynnön laatimiseen. Siksi eläkerahasto on laatinut seurakunnille ohjeet tarjouspyyntötyöskentelyä varten. Lisäksi tavoitteena on kerätä tarjouspyyntöarkisto, josta seurakunnat voivat hakea esimerkkejä tarjouspyyntömalleihin.

Seurakunnat voivat pyytää niitä varten tehtyjä tukimateriaaleja sijoitusyksiköltä.

Teksti:
sijoitusjohtaja
Ira van der Pals

vastuullisen sijoittamisen päällikkö ja salkunhoitaja
Magdalena Lönnroth