Kirkkojen maailmanneuvosto on oikeudenmukaisuuden ja rauhan asialla

Kuva: iStock.

Kuva: iStock.

”God of life, lead us to justice and peace” on Kirkkojen maailmanneuvoston (KMN) kymmenennen yleiskokouksen Busanissa 2013 luoma suuri teema, jota sen kaikki toiminta tähtää toteuttamaan seuraavaan yleiskokoukseen saakka. Kyseinen teema kertoo paljon siitä, mitä KMN on ja mihin se on suuntaamassa.

Pyhiinvaellus oikeudenmukaisuuden ja rauhan puolesta on viesti kaikille jäsenkirkoille, ja se ohjaa kaikkea KMN:n toimintaa. Vuosi 2015 ei ole suinkaan ollut sen suhteen erilainen. KMN on jatkuvasti pyrkinyt vaikuttamaan ottamalla kantaa, vierailemalla ja osallistumalla erilaisiin niin ruohonjuuri- kuin korkean tason kokouksiin.

Pääsihteeri Olav Fykse Tveit on ottanut aktiivisesti kantaa maailman tapahtumiin ja tehnyt monia solidaarisuusvierailuja ympäri maailmaa. Pääsihteerin lisäksi kansainvälisten asiain komission (Commission of the Churches on International Affairs CCIA) johtaja Peter Prove on ottanut tehtäväkseen aktivoida koko komission toimintaa.

Ilmastonmuutos ja ihmisoikeudet limittyvät toisiinsa

KMN:lla on yleisteemansa lisäksi vuosittain vaihtuvia teemoja. Vuonna 2015 teemana oli ilmasto-oikeudenmukaisuus. KMN toi sitä esiin muun muassa osana uskontojohtajien tiedonantoa

Kirkkojen maailmanneuvosto vieraili Afrikan Unionissa Addis Ababassa toukokuussa 2016. Kuvassa edessä vasemmalla KMN:n kansainvälisten asiain komission johtaja Peter Prove.

Kirkkojen maailmanneuvosto vieraili Afrikan Unionissa Addis Ababassa toukokuussa 2016. Kuvassa edessä vasemmalla KMN:n kansainvälisten asiain komission johtaja Peter Prove.

Pariisin COP21-ilmastokonferenssissa. Uskontojohtajien julkilausuman kanta on tärkeä ilmastonmuutoksen pysäyttämisessä, sillä kirkot ja uskonnolliset yhteisöt pystyvät vaikuttamaan maailmanlaajuisesti yhä suurempaan joukkoon ihmisiä.

Kirkkojen maailmanneuvoston aktiivinen työ tiedonannon puolesta sekä KMN:n hallituksen julkilausuma kuuluivat vahvasti ilmastokonferenssissa ekumeenisten puhujien puheenvuoroissa. KMN:n hallitus halusi omassa lausunnossaan vahvistaa ekumeenista sitoutumista ilmastonmuutoksen torjumiseen, koska uskontojohtajilla on paljon valtioiden rajat ylittävää vaikutusvaltaa.

Pääsihteeri Tveit on osaltaan tehnyt ekumeenista yhteisöä näkyväksi YK:n ilmastonmuutos- ja ihmisoikeuspaneelissa. Tveit toi Pariisissa pitämässään puheessaan esiin tarpeen perustaa ihmisoikeusneuvostoon uusi eritysraportoijan toimi, jonka näkökulmana olisi nimenomaan ilmastonmuutoksen ja ihmisoikeuksien väistämätön limittyminen toisiinsa.

Vaikuttamistyöllä väkivaltaa vastaan

KMN:n vuoden 2015 kannanotot loivat kuvan, jonka mukaan turvattomuus ja rauhattomuus ovat jatkuvasti lisääntyneet ympärillämme. Euroopan pakolaiskriisi on saanut monet uskontojohtajat ilmaisemaan huolensa pakolaisvirrasta. KMN on ottanut asiaan vahvasti kantaa hallituksensa ja pääsihteerinsä lausunnoissa sekä yhdessä Euroopan kirkkojen konferenssin kanssa. Lausunnoissaan KMN on tuonut esiin sekä Euroopan pakolaistilanteen että tilanteen ympäri maailmaa – huolen erityisesti Välimerellä henkensä menettäneistä pakolaisista sekä Andamaanienmerellä vainotuista vähemmistöistä, rohingoista ja bangladeshilaisista.

Pääsihteeri Tveit vieraili vuonna 2015 Unkarissa ja Kreikassa osoittaakseen solidaarisuutta näille maille, joissa kirkot ovat tehneet erityisen suuren työn pakolaisten vastaanottamisessa. Kyseisten vierailujen lisäksi KMN osallistui Saksassa järjestettyyn kirkonjohtajille suunnattuun korkean tason konferenssiin, jonka aiheena oli kirkon rooli pakolaiskriisissä. Saksan evankelinen kirkko (EKD) toi kokouksessa esiin omia hyviä käytäntöjään pakolaisten vastaanottamisessa, ja yhteistyössä EKD:n kanssa KMN julkaisi lausunnon pakolaiskriisistä.

Turvattomuus on näkynyt pakolaisvirtojen lisäksi myös surullisina iskuina ja tekoina. Euroopassa olemme joutuneet kokemaan terrori-iskut Pariisissa ja Brysselissä, Keniassa Garissan yliopistokampukseen kohdistetut iskut, Nigerissä hyökkäykset kirkkoja ja siviilejä vastaan, Lähi-idässä Jerusalemin iskut ja Syyriassa kristittyihin kohdistuneet iskut. Kaikki mainitut iskut ja hyökkäykset kohdistettiin uskonnollisin perustein erityisesti kristittyihin. KMN on ottanut vahvasti kantaa iskuihin.

Uskontojen väliset suhteet ovat kiristyneet, mikä vaikuttaa yhä useamman elämään Euroopassa ja muualla maailmassa. Siksi KMN:n vuosien 2016–2017 erikoisteema on uskonnot ja väkivalta. Tarkoitus on paneutua ongelman ytimeen sekä panostaa vaikuttamis- ja kasvatustyöhön.

Maria MountrakMaria Mountraki
Kirjoittaja toimi Kirkkohallituksen ulkoasiain osastolla harjoittelijana kevään 2016. Lisäksi hän on toiminut Suomen ortodoksisen kirkon edustajana KMN:n ulkoasiain komissiossa (CCIA) vuodesta 2014.