Kesätyötä koronan varjossa

Etualalla kädet, jotka pitelevät kourallista kasveja. Taka-alalla kottikärryt.

Olemme KiT:ssä keväisin kannustaneet seurakuntia ottamaan nuoria kesätöihin. Olemme innostaneet toimimaan siten, että nuoret saavat työelämälleen hyvän alun ja myönteisen kokemuksen seurakunnasta työnantajana. Olemme myös vastanneet seurakuntatyönantajien kesätyöntekijöiden palkkausta ja muita palvelussuhteen ehtoja koskeviin kysymyksiin.

Poikkeustilanne vaikuttaa rekrytointimahdollisuuksiin

Tänä keväänä seurakuntatyönantajien kesätyökysymykset ovat olleet erilaisia. Koronaviruspandemian vaikutukset näkyvät myös seurakuntien hautausmaiden kesä- ja kausityössä. Kesätyöntekijöiden rekrytointia on jouduttu rajoittamaan. Meiltä on siksi kyselty mahdollisuutta muuttaa käynnissä olevaa rekrytointiprosessia koronavirusepidemiasta johtuvien toiminnan muutosten ja rajoitusten vuoksi. Lisäksi on kysytty mahdollisuutta tarjota työtä kesätyöntekijöiden sijaan seurakunnan omalle vakinaiselle henkilöstölle.

Rekrytointiprosesseja koskeviin kysymyksiin vastauksia löytyy nyt KiT:n koostamalta usein kysyttyjä kysymyksiä -sivulta. Lähtökohtana niissä on, että työnantajan on pidettävä kiinni kausityöntekijöiden kanssa tekemistään sopimuksista, jos niitä on ehditty tehdä. Lisäksi on kiinnitetty huomiota siihen, että jos seurakunta aikoo lomauttaa henkilöstöään, sen on otettava huomioon työnantajan velvollisuus tarjota lomautuksen vaihtoehtona lomautusuhan alaisille soveltuvaa työtä, mikäli sellaista on. Sivustoa täydennetään tarvittaessa uusilla kysymyksillä ja vastauksilla.

Työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta on huolehdittava

Tätä kirjoitettaessa ei ole vielä tietoa kuinka kauan koronasta johtuva poikkeustila jatkuu. Varmaa kuitenkin on, että hautausmailla tänäkin kesänä työskennellään. Aika näyttää kuinka suuri osa työntekijöistä on kausityöntekijöitä. Tässä tilanteessa meidän vahva viestimme KiT:stä työnantajille on työsuojeluun kannustava: Huolehtikaa tarpeellisilla toimenpiteillä kaikkien työntekijöidenne terveydestä ja turvallisuudesta työssä siten kuin työturvallisuuslaki (738/2002) siihen velvoittaa. 

Käytännössä on kysymys siitä, että työpaikalla tunnistetaan koronavirusepidemiasta johtuvat haitta- ja vaaratekijät työssä, arvioidaan niiden merkitys eli tehdään riskien arviointi sekä tarvittaessa poistetaan riskit tai vähennetään niitä. Tukea prosessiin voi pyytää työterveyshuollolta. Lisätietoa siitä, mitä riskienarvioinnissa on huomioitava koronatilanteessa, löytyy sosiaali- ja terveysministeriön ohjeessa työpaikoille.

Työnantajan on myös huolehdittava työntekijöiden perehdyttämisestä, opetuksesta ja ohjauksesta ja lisäksi tarkkailtava jatkuvasti työympäristön ja työyhteisön tilaa sekä toimittava yhteistyössä työntekijöiden ja heidän edustajiensa kanssa. 

Tärkeää on, että työntekijät ovat myös tietoisia työturvallisuuslakiin perustuvista velvoitteistaan noudattaa työnantajan antamia määräyksiä ja ohjeita sekä huolehtia työssään omasta ja muiden työtekijöiden turvallisuudesta.  

Riskit altistumiselle on minimoitava

Koronavirustilanteessa työ työpaikalla on järjestettävä olosuhteiltaan sellaiseksi, että riskit altistumiselle on minimoitu. On hyvä huomioida myös riski altistua työmatkan aikana. Ensisijaisena toimenpiteenä työntekijän altistumisen estämiseksi on henkilökontaktien välttäminen. Siinä voidaan hyödyntää myös työvuorojärjestelyjä. Suositeltava toimenpide on myös, että työpaikalla ei tarpeettomasti keräännytä taukotiloihin. Muita altistumista vähentäviä toimenpiteitä voivat olla mm. tehostettu siivous, hygieniaohjeet työntekijöille, pisaratartuntoja estävien suojaseinien käyttäminen, työntekijöiden ohjeistaminen korona-altistumisten välttämiseksi mm. riittävää etäisyyttä noudattamalla ja ohjeiden antaminen tilanteisiin, joissa altistumista tai sairastumista epäillään.

Jos tartuntariski työssä on merkittävästi kohonnut, esim. työssä, jossa on jatkuvaa henkilökontaktia, on käytettävä henkilönsuojaimia kuten hengityksen suojaimia, suojakäsineitä, suojalaseja ja tarvittaessa suoja-asuja. Henkilösuojainten huollosta, puhdistamisesta ja vaihtamisesta on huolehdittava jatkuvasti.

Riskejä minimoitaessa on noudatettava viranomaisten ohjeita. Ohjeita työpaikoille koronavirusepidemian ehkäisyyn on koottu kattavasti Työterveyslaitoksen nettisivuille.

Oili Marttila
Neuvottelupäällikkö
Kirkon työmarkkinalaitos