Diak ja kirkon ammattilaisuus

Diak antaa opiskelijoilleen vankan tietopääoman lisäksi käytännönläheisen ammattitaidon.

Kirkon hengellisen työn viroissa vaadittavaa ammattilaisuutta määritetään piispainkokouksen ja kirkkohallituksen kelpoisuuspäätöksillä. Tuorein eli Kirkkohallituksen päätös nro 124 tuli voimaan syyskuun alussa. Päätös liittyi tutkintoihin, joista useimmat on mahdollista suorittaa Diakonia-ammattikorkeakoulussa (Diak):

  • sosionomi (AMK) -diakoni (210 op)
  • sairaanhoitaja (AMK) -diakonissa (240 op)
  • sosionomi (AMK) -nuorisotyönohjaaja (210 op)
  • sosionomi (AMK) -varhaiskasvatuksen ohjaaja (210 op)

Näiden lisäksi Diak tarjoaa Lähetyksen ja kansainvälisen diakonian opinnot (8 op), jotka on mahdollista suorittaa joko tutkintoon sisältyvänä tai erillisinä avoimen ammattikorkeakoulun opintoina.

Laaja-alaista osaamista ja moniammatillisia yhteistyöverkostoja

Diakissa muutama vuosi sitten käyttöön otetun opetussuunnitelman keskeisenä tavoitteena on vahvistaa moniammatillista yhteistyötä jo opintojen aikana sekä mahdollistaa työelämässä tapahtuva oppiminen muutenkin kuin vain opintoihin sisältyvien harjoittelujen yhteydessä. Seurakuntien kanssa rakennetaan yhteistyötä, jossa opiskelijat toimivat vaikkapa messuavustajina tai osallistuvat uudenlaisen nuorten kohtaamispaikan tai jalkautuvan diakoniatyön suunnitteluun ja toteutukseen.

Tutkintojen ns. kirkolliset opinnot sisältävät kaikille yhteisiä teologisia opintoja ja ammattiopintoja. Diakin kaikkiin kirkollisiin koulutuksiin sisältyvät ammattiopinnot esimerkiksi vapaaehtoistyöhön, sielunhoitoon, perhelähtöisen työotteeseen ja rippikouluun liittyvät perussisällöt sekä seurakuntatyön kehittämisen teemat

Opinnot tarjoavat mahdollisuuden rakentaa myös sosiaali- ja terveysalojen verkostoja jo opintojen aikana. Opiskelijat tekevät moniammatillista yhteistyötä erilaisissa hankkeissa ja projekteissa. Opiskelijalle voi esimerkiksi tarjoutua mahdollisuus pohtia seurakunnan roolia paikallisessa perhekeskushankkeessa, jossa on mukana eri alojen toimijoita, tai kehittää sosiaalialan järjestön verkkopalveluita monialaisessa tiimissä.

Kirkon diakoniatyötä, nuorisotyötä tai kasvatusta koskeva erityinen osaaminen rakentuu asiantuntijuusopinnoissa (10 op) ja niihin liittyvässä seurakuntaharjoittelussa (15 op) sekä opinnäytetyötä tehdessä (15 op). Vapaavalintaiset opinnot mahdollistavat sen, että opiskelija voi vahvistaa sosiaali- tai terveysalan osaamistaan oman kiinnostuksensa mukaan vaikkapa mielenterveys- ja päihdetyön tai moninaisuuden ja monikulttuurisuuden suuntaavilla opinnoilla. Osa diakoniaopiskelijoista ja nuorisotyönohjaajaopiskelijoista haluaa sisällyttää opintoihinsa Lähetys ja kansainvälinen diakonia -opintojakson (8 op). He saavat siten myös kelpoisuuden lähetyksen ja kansainvälisen työn ohjaajan tai lähetyssihteerin virkaan.

Varhaiskasvatuksen ohjaajien koulutus sisältää myös 60 op:n laajuiset varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnot, jotka tuovat lastentarhanopettajan kelpoisuuden. Mahdollisuutta vapaavalintaisiin täydentäviin opintoihin ei kuitenkaan silloin ole.

Tutkinnon täydentämisen mahdollisuudet: avoin ammattikorkeakoulu ja AHOT-menettely

Avoin ammattikorkeakoulu tarjoaa mahdollisuuden opintojen suorittamiseen sellaisissa tilanteissa, joissa henkilöllä on tavoite päivittää tai täydentää omaa aiempaa tutkintoaan. Avoin amk on väylä myös silloin, kun tavoitteena on suorittaa uusi tutkinto, mutta tutkintoon johtavaan koulutukseen hakeutuminen ei ole jostain syystä mahdollista.

Kun opiskelijalla on riittävä määrä (60 op) avoimen opintoja suoritettuna, hän voi hakea kyseessä olevaan koulutukseen suorahaun kautta. Jokaisessa Diakin aloittavassa opetusryhmässä on varattuna muutama paikka näille ns. polkuopiskelijoille.

Diakin avoimen amkin kautta on mahdollista suorittaa myös yksittäisiä opintojaksoja, esimerkiksi Lähetyksen ja kansainvälisen diakonian opinnot. Opinnot on mahdollista liittää myöhemmin osaksi amk-tutkintoa.

Esimerkiksi henkilö, jolla on sosionomi (AMK) -kirkon nuorisotyönohjaajan tutkinto, voi  hankkia myös diakonin virkaan kelpoistavan tutkinnon suorittamalla ensin avoimen amkin kautta diakonian asiantuntijuusopintoja ja hakemalla myöhemmin tutkintoon johtavaan koulutukseen. Opinto-ohjaaja käy opiskelijan kanssa ohjauskeskustelun, ja opiskelijalle rakennetaan henkilökohtainen opiskelupolku. Usein täydennettäviksi jäävät asiantuntijuusopinnot (10 op), harjoittelu (15 op) sekä opinnäytetyö (15 op). Samaan tapaan on mahdollista täydentää myös sosionomi (AMK) -diakonin tutkinto nuorisotyön virkaan kelpoistavaksi.

Aina avoimen amkin tarjoama väylä ei ole kevyt. Esimerkiksi sosionomi (AMK) -kirkon nuorisotyönohjaajan tutkinnon omaava joutuu varhaiskasvatuksen ohjaaja -tutkintoa suorittaessaan hankkimaan kirkon varhaiskasvatuksen asiantuntijuus -opintojen lisäksi lastentarhanopettajan kelpoisuuden. Samaan tapaan sairaanhoitaja (AMK) -diakonissan tutkinnon täydentäminen nuorisotyönohjaajan tai varhaiskasvatuksen ohjaajan virkoihin kelpoistavaksi merkitsee myös sosionomin pätevyyden hankkimista. Näissäkin tilanteissa jokaiselle opiskelijalle räätälöidään henkilökohtainen opiskelupolku alkuvaiheen ohjauskeskustelun yhteydessä.

Joustavuutta tutkintojen ja opintojen täydentämiseen tuo niin sanottu aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (ahot) menettely. Tämä mahdollistaa sen, että opiskelijan työkokemuksen, vapaaehtoistyön ja harrastustoiminnan sekä täydennyskoulutusten kautta hankkima osaaminen voidaan huomioida opinnoissa. Esimerkiksi kirkon varhaiskasvatus -koulutuksen opiskelija voi hakea ahotointia sillä perusteella, että hänellä on aiemmin suoritettu lapsi- ja perhetyön perustutkinto, ja hän on työskennellyt seurakunnan varhaiskasvatuksessa.

Avoimen amkin opintoja on Diakissa tarjolla lukukausittain eri toimipisteissä. Osa opinnoista on mahdollista suorittaa verkko-opintoina. Tiedot kulloinkin tarjolla olevista opinnoista löytyvät Diakin avoimen ammattikorkeakoulun sivuilta.

Millaista osaamista tulevaisuuden kirkossa tarvitaan?

Diakin kirkollinen koulutus elää tässä ajassa ja ennakoi tulevaa. Joustavat opetussuunnitelmat sekä työelämäyhteistyö mahdollistavat sen, että opetuksen toteutuksessa huomioidaan melko nopeatkin yhteiskunnassa ja kirkossa tapahtuvat muutokset. Tällä hetkellä muutos näkyy Diakin koulutuksessa esimerkiksi siten, että sellaiset teemat kuin osallisuus ja digitalisaatio kulkevat opinnoissa vahvasti mukana. Lisäksi erityisesti vapaaehtoistyöhön sekä sen koordinointiin ja johtamiseen liittyviä sisältöjä on vahvistettu. Käytännössä viimeksi mainittu tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kirkollista tutkintoa opiskelevat voivat osana opintojaan olla mukana eri seurakuntien kanssa toteuttamassa Yhteisvastuukeräystä.

Amk-tutkinnot tuottavat osaamista, jossa hengellisen työn osaaminen liittyy laaja-alaiseen sosiaali- ja terveysalan asiantuntijuuteen sekä tutkivaan, kehittävään ja osallistavaan työotteeseen. Tällaiselle asiantuntijuudelle seurakunnilla on varmasti käyttöä, kun suhdetta yhteiskunnan palvelujärjestelmiin ja niissä tapahtuviin muutoksiin mietitään ja rakennetaan uudelleen. Diakin väki on mielellään rakentamassa yhteistyötä seurakuntien kanssa.

Minna Valtonen
TT, pastori, diakonian ja kasvatuksen yliopettaja
Diakonia-ammattikorkeakoulu
minna.valtonen(at)diak.fi

Kirkollinen amk-tutkinto on mahdollista suorittaa myös Centriassa ja Noviassa. Centriassa voi opiskella yhteisöpedagogi (AMK) -nuorisotyönohjaajaksi ja suorittaa Lähetyksen ja kansainvälisen diakonian -opintojakson. Novian ruotsinkielisessä koulutuksessa voi suorittaa sosionomi (AMK) -diakonin tai sosionomi (AMK) -nuorisotyönohjaajan tutkinnon.